Please fill this field
Markus PIEPER Markus PIEPER
Markus PIEPER

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Duitsland - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Duitsland)

7de zittingsperiode Markus PIEPER

Fracties

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Duitsland)

Ondervoorzitter

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie regionale ontwikkeling

Leden

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Kazakistan, UE-Kirgiżistan, UE-Uzbekistan UE-Taġikistan u delegazzjonijiet għar-relazzjonijiet mat-Turkmenistan u l-Mongolja
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Bijzondere commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Commissie regionale ontwikkeling

Plaatsvervanger

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie begrotingscontrole
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie begrotingscontrole
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie industrie, onderzoek en energie

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 510/2011 tot vaststelling van de modaliteiten voor het halen van de 2020-doelstelling inzake de reductie van de CO2-emissies van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen

20-03-2013 ITRE_AD(2013)502172 PE502.172v02-00 ITRE
Markus PIEPER

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility

29-11-2012 REGI_AD(2012)491329 PE491.329v02-00 REGI
Markus PIEPER

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake uitdagingen en kansen voor hernieuwbare energie in de Europese energiemarkt

22-02-2013 REGI_AD(2013)502098 PE502.098v02-00 REGI
Riikka PAKARINEN

ADVIES Het bbp en verder - meting van de vooruitgang in een veranderende wereld

12-11-2010 ITRE_AD(2010)448818 PE448.818v02-00 ITRE
Marisa MATIAS

ADVIES inzake nieuwe ontwikkelingen bij overheidsopdrachten

24-02-2010 REGI_AD(2010)431007 PE431.007v02-00 REGI
Oldřich VLASÁK

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over "Google Street View"

05-05-2010 P7_DCL(2010)0033 Vervallen
Thomas ULMER Markus PIEPER Herbert REUL
Datum bekendmaking : 05-05-2010
Vervaldatum : 09-09-2010
Aantal ondertekenaars : 37 - 09-09-2010

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.

Contact

Bruxelles

Strasbourg