Gelieve dit veld in te vullen
Gabriele ZIMMER Gabriele ZIMMER
Gabriele ZIMMER
Duitsland

Geboortedatum : , Berlin

8e zittingsperiode Gabriele ZIMMER

Fracties

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Voorzitter

National parties

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : DIE LINKE. (Duitsland)

Leden

  • 01-07-2014 / 04-07-2017 : Conferentie van voorzitters
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Moldavië
  • 05-07-2017 / 01-07-2019 : Conferentie van voorzitters

Plaatsvervanger

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • 21-11-2018 / 01-07-2019 : Commissie constitutionele zaken

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven"

28-03-2018 EMPL_AD(2018)613586 PE613.586v02-00 EMPL
Anthea McINTYRE

ADVIES met aanbevelingen aan de Commissie inzake civielrechtelijke bepalingen over robotica

23-11-2016 EMPL_AD(2016)584250 PE584.250v04-00 EMPL
Ádám KÓSA

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Beperkte interpellaties

Beperkte interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 130 bis, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM

Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over een EU-strategie tegen dakloosheid

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Vervallen
Neena GILL Mary HONEYBALL Gabriele ZIMMER Dimitrios PAPADIMOULIS Viorica DĂNCILĂ Karima DELLI Sylvie GUILLAUME Sylvie GOULARD Brian HAYES Ivan JAKOVČIĆ Alfred SANT Klaus BUCHNER Stefan ECK Lynn BOYLAN Hugues BAYET Agnes JONGERIUS Bronis ROPĖ
Datum bekendmaking : 27-04-2016
Vervaldatum : 27-07-2016
Aantal ondertekenaars : 310 - 28-07-2016

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over universele toegang tot kraamzorg

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Vervallen
Filiz HYUSMENOVA Jean LAMBERT Nathalie GRIESBECK Gabriele ZIMMER Marc TARABELLA Elisabeth MORIN-CHARTIER Louis MICHEL Mariya GABRIEL Ivan JAKOVČIĆ Caterina CHINNICI Jana ŽITŇANSKÁ Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
Datum bekendmaking : 24-02-2016
Vervaldatum : 24-05-2016
Aantal ondertekenaars : 174 - 25-05-2016

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over investeren in kinderen

07-09-2015 P8_DCL(2015)0042 Aangenomen
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Jean LAMBERT Mairead McGUINNESS Nathalie GRIESBECK Gabriele ZIMMER Filiz HYUSMENOVA Anna Maria CORAZZA BILDT Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Caterina CHINNICI Jana ŽITŇANSKÁ Julie WARD
Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Datum van aanneming : 07-12-2015
Ondertekenaars : P8_PV(2015)12-14(ANN-1)
Aantal ondertekenaars : 428 - 09-03-2016

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.