Please fill this field
Sophia in 't VELD Sophia in 't VELD
Sophia in 't VELD

Fractie Renew Europe

Lid

Nederland - Democraten 66 (Nederland)

Geboortedatum : , Vollenhove

8e zittingsperiode Sophia in 't VELD

Fracties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Ondervoorzitter

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Democraten 66 (Nederland)

Leden

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Plaatsvervanger

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 14-07-2014 / 06-06-2016 : Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina, en Kosovo
 • 07-06-2016 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

De rechtsstaat in Roemenië (debat) EN

15-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-15(1-107-0000)

De rechtsstaat in Roemenië (debat) EN

15-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-15(1-109-0000)

De rechtsstaat in Roemenië (debat) EN

15-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-15(1-111-0000)

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement

05-12-2018 LIBE_AD(2018)630530 PE630.530v02-00 LIBE
Sophia in 't VELD

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU

11-01-2019 LIBE_AD(2019)629460 PE629.460v02-00 LIBE
Dennis de JONG

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten

05-12-2018 LIBE_AD(2018)629627 PE629.627v02-00 LIBE
Terry REINTKE

ADVIES inzake het EU-scorebord voor justitie 2017

16-04-2018 LIBE_AD(2018)618121 PE618.121v02-00 LIBE
Sylvie GUILLAUME

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Beperkte interpellaties

Beperkte interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 130 bis, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM

Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Antwoorden op vragen aan de ECB en op vragen aan de ECB over het GTM en het GAM

Antwoorden op vragen met verzoek om schriftelijk antwoord aan de ECB, alsook op vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties

Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over orgaandonatie

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Vervallen
Ivan JAKOVČIĆ Igor ŠOLTES Jozo RADOŠ Hannu TAKKULA Romana TOMC José Inácio FARIA Ilhan KYUCHYUK Enrico GASBARRA Filiz HYUSMENOVA Nedzhmi ALI Louis MICHEL Marian HARKIN Nathalie GRIESBECK Sophia in 't VELD Doru-Claudian FRUNZULICĂ Petras AUŠTREVIČIUS Maite PAGAZAURTUNDÚA Ivo VAJGL Hilde VAUTMANS Izaskun BILBAO BARANDICA
Datum bekendmaking : 07-03-2016
Vervaldatum : 07-06-2016
Aantal ondertekenaars : 113 - 08-06-2016

Schriftelijke verklaring over de verbetering van noodprocedures voor samenwerking bij het terugvinden van vermiste kinderen en de verbetering van alarmeringsmechanismen voor vermiste kinderen in de EU-lidstaten

01-02-2016 P8_DCL(2016)0007 Afgesloten met een meerderheid
Tomáš ZDECHOVSKÝ Eleonora EVI Jana ŽITŇANSKÁ Kinga GÁL Helga STEVENS Lefteris CHRISTOFOROU Roberta METSOLA Patricija ŠULIN Dubravka ŠUICA Theodoros ZAGORAKIS Catherine STIHLER Miriam DALLI Renate WEBER Philippe DE BACKER Anna Maria CORAZZA BILDT Jeroen LENAERS Indrek TARAND Sophia in 't VELD Caterina CHINNICI
Datum bekendmaking : 01-02-2016
Vervaldatum : 01-05-2016
Datum van aanneming : 02-05-2016
Ondertekenaars : P8_PV(2016)05-09(ANN01)
Aantal ondertekenaars : 465 - 02-05-2016

Schriftelijke verklaring over de afschaffing van segregatie op scholen

14-10-2015 P8_DCL(2015)0060 Vervallen
Péter NIEDERMÜLLER Filiz HYUSMENOVA Malin BJÖRK Laura FERRARA Soraya POST Cecilia WIKSTRÖM Damian DRĂGHICI Barbara LOCHBIHLER Josef WEIDENHOLZER Miltiadis KYRKOS Sophia in 't VELD
Datum bekendmaking : 14-10-2015
Vervaldatum : 14-01-2016
Aantal ondertekenaars : 79 - 15-01-2016

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.

Contact

Bruxelles

Strasbourg