Please fill this field
Corina CREȚU Corina CREȚU
Corina CREȚU

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Roemenië - PRO Romania (Roemenië)

Geboortedatum : , Bucureşti

7de zittingsperiode Corina CREȚU

Fracties

 • 14-07-2009 / 06-06-2012 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid
 • 07-06-2012 / 30-06-2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Ondervoorzitter

National parties

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Social Democrat (Roemenië)

Ondervoorzitter

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie ontwikkelingssamenwerking

Leden

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Bijzondere Commissie financiële, economische en sociale crisis
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Commissie ontwikkelingssamenwerking

Plaatsvervanger

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie buitenlandse zaken

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake seksuele uitbuiting en prostitutie en de invloed ervan op de gendergelijkheid

03-12-2013 DEVE_AD(2013)519580 PE519.580v02-00 DEVE
Corina CREȚU

ADVIES inzake vrouwen met een handicap

18-09-2013 DEVE_AD(2013)513125 PE513.125v02-00 DEVE
Corina CREȚU

ADVIES inzake Gendercide: ontbrekende vrouwen?

28-05-2013 DEVE_AD(2013)510797 PE510.797v02-00 DEVE
Corina CREȚU

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het jaarverslag over de mensenrechten in de wereld en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie, waaronder de gevolgen voor het strategisch beleid van de EU voor de mensenrechten

01-03-2012 DEVE_AD(2012)478546 PE478.546v03-00 DEVE
Cristian Dan PREDA

ADVIES inzake de situatie van vrouwen in oorlogen

08-11-2011 DEVE_AD(2011)472333 PE472.333v02-00 DEVE
Catherine GRÈZE

ADVIES inzake het toekomstig Europees internationaal investeringsbeleid

08-02-2011 DEVE_AD(2011)456806 PE456.806v02-00 DEVE
Bill NEWTON DUNN

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over hepatitis B en C

18-11-2013 P7_DCL(2013)0023 Vervallen
Silvia-Adriana ȚICĂU Daciana Octavia SÂRBU Cătălin Sorin IVAN Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU Corina CREȚU Marc TARABELLA Adam GIEREK Anna ROSBACH Maria da Graça CARVALHO Françoise GROSSETÊTE Antonyia PARVANOVA
Datum bekendmaking : 18-11-2013
Vervaldatum : 18-02-2014
Aantal ondertekenaars : 96 - 18-02-2014

Schriftelijke verklaring over de effecten van de activiteiten van oliemaatschappijen op milieu, volksgezondheid en ontwikkeling in Afrika

12-03-2012 P7_DCL(2012)0008 Vervallen
Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU Corina CREȚU Michèle STRIFFLER Eleni THEOCHAROUS
Datum bekendmaking : 12-03-2012
Vervaldatum : 14-06-2012
Aantal ondertekenaars : 107 - 14-06-2012

Schriftelijke verklaring over de levensomstandigheden van eenoudergezinnen in de EU-lidstaten in tijden van economische crisis

14-06-2010 P7_DCL(2010)0048 Vervallen
Rovana PLUMB Viorica DĂNCILĂ Corina CREȚU Daciana Octavia SÂRBU Silvia-Adriana ȚICĂU
Datum bekendmaking : 14-06-2010
Vervaldatum : 14-10-2010
Aantal ondertekenaars : 71 - 15-10-2010

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.

Contact

Bruxelles

Strasbourg