Esther DE LANGE
Esther DE LANGE
Nederland

Geboortedatum : , Spaubeek

9e zittingsperiode Esther DE LANGE

Fracties

  • 02-07-2019 / 15-02-2024 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Ondervoorzitter

National parties

  • 02-07-2019 / 15-02-2024 : Christen Democratisch Appèl (Nederland)

Leden

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 02-07-2019 / 15-02-2024 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
  • 20-01-2022 / 15-02-2024 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 24-03-2022 / 18-07-2023 : Bijzondere Commissie COVID-19-pandemie: geleerde lessen en aanbevelingen voor de toekomst

Plaatsvervanger

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Commissie economische en monetaire zaken
  • 02-07-2019 / 15-02-2024 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizië, EU-Oezbekistan en EU-Tadzjikistan, en voor de betrekkingen met Turkmenistan en Mongolië
  • 12-02-2020 / 15-02-2024 : Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland
  • 20-01-2022 / 15-02-2024 : Commissie economische en monetaire zaken

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

Advies inzake het Stelsel van eigen middelen van de Europese Unie

17-07-2020 ENVI_AL(2020)653878 PE653.878v01-00 ENVI
Esther DE LANGE

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader van maatregelen ter versterking van het Europese ecosysteem voor de productie van nettonultechnologieproducten (verordening voor een nettonulindustrie)

26-09-2023 ENVI_AD(2023)753533 PE753.533v02-00 ENVI
Tiemo WÖLKEN

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie

12-10-2022 ECON_AD(2022)734455 PE734.455v02-00 ECON
Rasmus ANDRESEN

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke stemverklaringen

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Europese klimaatwet (A9-0162/2020 - Jytte Guteland)

07-10-2020

De ambitie van het CDA is duidelijk: wij willen als Europa in 2050 klimaatneutraal zijn. De klimaatdoelen van Parijs zijn voor ons leidend. Dat zijn wij verschuldigd aan onze kinderen en kleinkinderen. Dit moeten we echter wel op een haalbare en betaalbare manier bereiken. Eurocommissaris Timmermans geeft zélf aan dat deze doelen bij 55 % CO2-reductie in 2030 kunnen worden gehaald, maar dat een doelstelling boven de 55 % grote sociaal-economische consequenties kan hebben.
Het baart ons zorgen dat deze boodschap door een aantal partijen niet serieus genoeg lijkt te worden genomen, want de gevolgen zijn serieus: voor Europese bedrijven en voor de koopkracht van gezinnen. Het is daarom zeer onverstandig om – middenin de coronacrisis – de doelstelling voor 2030 nog verder te verhogen naar 60 %. Wij kunnen om deze reden helaas niet met dit verslag instemmen. Onze hand blijft wel uitgestoken om samen te werken aan een realistische klimaatwet die ons helpt om de doelen van Parijs te halen, met oog voor de weerbarstige praktijk. Want het klimaatbeleid valt of staat met voldoende draagvlak.

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM

Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Verklaringen

Alle onderstaande verklaringen zijn door het lid ondertekend, ook al is de handtekening niet zichtbaar in de onlineversie.

Vergaderingen

NGT - APA

Leden
de LANGE Esther
Datum, plaats:
Brussels
Hoedanigheid:
Leden
Meeting related to procedure:
2023/0226(COD)
Bijeenkomst met:
Glastuinbouw Nederland

Toy Safety - APA

Leden
de LANGE Esther
Datum, plaats:
Brussels
Hoedanigheid:
Schaduwrapporteur Door personeel bijgewoonde vergadering
Meeting related to procedure:
2023/0290(COD)
Code commissie of delegatie
ENVI
Bijeenkomst met:
Amazon Europe Core SARL

Toy Safety

Leden
de LANGE Esther
Datum, plaats:
Brussels
Hoedanigheid:
Schaduwrapporteur Door personeel bijgewoonde vergadering
Meeting related to procedure:
2023/0290(COD)
Code commissie of delegatie
ENVI
Bijeenkomst met:
Toy Industries of Europe