Victor
BOŞTINARU

Advies als rapporteur - 8e zittingsperiode Victor BOŞTINARU

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2015 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling III – Commissie

27-03-2015 REGI_AD(2015)549331 PE549.331v02-00 REGI
Victor BOŞTINARU

ADVIES inzake de ontwerpverordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020

26-03-2015 REGI_AD(2015)549306 PE549.306v02-00 REGI
Victor BOŞTINARU