Victor BOŞTINARU : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 16-04-2018 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Ondervoorzitter
 • 17-04-2018 / 01-07-2019 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Ondervoorzitter

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Roemenië)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie buitenlandse zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie regionale ontwikkeling

Plaatsvervanger 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie internationale handel
 • 02-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Albanië
 • 19-01-2017 / 28-10-2018 : Commissie internationale handel
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommissie veiligheid en defensie

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2015 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling III – Commissie  
- REGI_AD(2015)549331 -  
-
REGI 
ADVIES inzake de ontwerpverordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020  
- REGI_AD(2015)549306 -  
-
REGI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014  
- REGI_AD(2018)626678 -  
-
REGI 
ADVIES inzake de EU-strategie ten aanzien van Iran na de sluiting van de nucleaire overeenkomst  
- INTA_AD(2016)582110 -  
-
INTA 
ADVIES inzake het voortgangsverslag inzake hernieuwbare energie  
- REGI_AD(2016)578466 -  
-
REGI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de aanleg van de Via Carpathia, de strategische transportroute door de oostelijke regio's van de EU  
- P8_DCL(2016)0019 - Vervallen  
Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Datum bekendmaking : 07-03-2016
Vervaldatum : 07-06-2016
Aantal ondertekenaars : 61 - 08-06-2016
Schriftelijke verklaring over de Karpatenregio in de EU  
- P8_DCL(2015)0073 - Vervallen  
Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Datum bekendmaking : 14-12-2015
Vervaldatum : 14-03-2016
Aantal ondertekenaars : 47 - 15-03-2016
Schriftelijke verklaring over een doeltreffendere en beter gecoördineerde tenuitvoerlegging van de macroregionale strategieën van de EU  
- P8_DCL(2015)0016 - Vervallen  
Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ  
Datum bekendmaking : 27-04-2015
Vervaldatum : 27-07-2015
Aantal ondertekenaars : 79 - 28-07-2015

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen