Frédérique RIES
Frédérique RIES

Fractie Renew Europe

Ondervoorzitter

België - Mouvement Réformateur (België)

Geboortedatum : , Balen-Wezel

5de zittingsperiode Frédérique RIES

Fracties

  • 20-07-1999 / 11-06-2003 : Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij - Lid
  • 12-06-2003 / 11-02-2004 : Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij - Lid van het bureau

National parties

  • 20-07-1999 / 11-02-2004 : Parti réformateur libéral/Front démocratique des francophones (België)

Leden

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
  • 17-01-2002 / 11-02-2004 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
  • 07-02-2002 / 11-02-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël

Plaatsvervanger

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport
  • 17-01-2002 / 11-02-2004 : Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Stemming

11-02-2004 P5_CRE(2004)02-11(3-096)

Geneesmiddelen

16-12-2003 P5_CRE(2003)12-16(2-261)

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag over het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vierentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (pentabroomdifenylether) - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbelei

12-07-2001 A5-0271/2001 PE301.071 ENVI
Frédérique RIES

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over de herinnering aan de Holocaust

01-03-2000 P5_DCL(2000)0003 Aangenomen
Willy C.E.H. DE CLERCQ Ulrich STOCKMANN Rijk van DAM Frédérique RIES Lennart SACRÉDEUS
Datum bekendmaking : 01-03-2000
Vervaldatum : 01-06-2000
Datum van aanneming : 05-05-2004
Ondertekenaars : P5_TA(2000)0349
Aantal ondertekenaars : 352 - 01-06-2000

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
06M121
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M02098
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex