Frédérique RIES
Frédérique RIES

Fractie Renew Europe

Ondervoorzitter

België - Mouvement Réformateur (België)

Geboortedatum : , Balen-Wezel

7de zittingsperiode Frédérique RIES

Fracties

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid

National parties

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Mouvement Réformateur (België)

Leden

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 11-12-2012 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Plaatsvervanger

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie industrie, onderzoek en energie

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het garanderen van onafhankelijke effectbeoordelingen

03-11-2010 ITRE_AD(2010)448644 PE448.644v02-00 ITRE
Giles CHICHESTER

ADVIES over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG om te verhinderen dat geneesmiddelen die qua identiteit, geschiedenis of oorsprong vervalst zijn, in de legale distributieketen belanden

24-03-2010 ITRE_AD(2010)430741 PE430.741v02-00 ITRE
Amalia SARTORI

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over erkenning van de problemen als gevolg van allergische ziekten

21-10-2013 P7_DCL(2013)0022 Vervallen
Françoise GROSSETÊTE Frédérique RIES Antonyia PARVANOVA Sirpa PIETIKÄINEN Elisabetta GARDINI Nessa CHILDERS Elena Oana ANTONESCU Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU Philippe JUVIN Marina YANNAKOUDAKIS Rebecca TAYLOR
Datum bekendmaking : 21-10-2013
Vervaldatum : 21-01-2014
Aantal ondertekenaars : 179 - 21-01-2014

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over terrorisme en extremisme in Pakistan

04-04-2011 P7_DCL(2011)0016 Vervallen
Geoffrey VAN ORDEN Frédérique RIES Alexander Nuno PICKART ALVARO Hannu TAKKULA Gabriele ALBERTINI
Datum bekendmaking : 04-04-2011
Vervaldatum : 07-07-2011
Aantal ondertekenaars : 68 - 07-07-2011

Verklaringen

Alle onderstaande verklaringen zijn door het lid ondertekend, ook al is de handtekening niet zichtbaar in de onlineversie.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
06M121
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M02098
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex