Please fill this field
Claude TURMES Claude TURMES
Claude TURMES
Luxemburg

Geboortedatum : , Diekirch

8e zittingsperiode Claude TURMES

Fracties

  • 01-07-2014 / 19-06-2018 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties

  • 01-07-2014 / 19-06-2018 : Déi Gréng - Les Verts (Luxemburg)

Leden

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
  • 14-07-2014 / 19-06-2018 : Delegatie voor de betrekkingen met India
  • 19-01-2017 / 19-06-2018 : Commissie industrie, onderzoek en energie

Plaatsvervanger

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 14-07-2014 / 19-06-2018 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
  • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector
  • 19-01-2017 / 19-06-2018 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

03-05-2018 ITRE_AD(2018)604503 PE604.503v02-00 ITRE
Claude TURMES

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020

15-01-2018 ITRE_AD(2018)609632 PE609.632v02-00 ITRE
Marian-Jean MARINESCU

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het juridische en operationele kader van de Europese e-kaart voor diensten ingevoerd bij Verordening ... [ESC Regulation]

30-11-2017 ITRE_AD(2017)601268 PE601.268v02-00 ITRE
Maria SPYRAKI

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een Europese e-kaart voor diensten en de bijbehorende administratieve faciliteiten

30-11-2017 ITRE_AD(2017)601274 PE601.274v02-00 ITRE
Maria SPYRAKI

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Beperkte interpellaties

Beperkte interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 130 bis, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de verdubbeling van de capaciteit van de Nord Stream-pijpleiding

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Vervallen
Claude TURMES Petras AUŠTREVIČIUS Reinhard BÜTIKOFER Gunnar HÖKMARK Zdzisław KRASNODĘBSKI Gabrielius LANDSBERGIS Miroslav POCHE Bronis ROPĖ Jacek SARYUSZ-WOLSKI Pavel TELIČKA Johannes Cornelis van BAALEN Flavio ZANONATO
Datum bekendmaking : 07-03-2016
Vervaldatum : 07-06-2016
Aantal ondertekenaars : 182 - 08-06-2016

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.