Please fill this field
Jan HUITEMA Jan HUITEMA
Jan HUITEMA

Fractie Renew Europe

Lid

Nederland - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nederland)

Geboortedatum : , Makkinga

8e zittingsperiode Jan HUITEMA

Fracties

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid

National parties

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nederland)

Leden

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Plaatsvervanger

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 14-07-2014 / 21-10-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

EU-bemestingsproducten (debat)

27-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-27(3-295-0000)

Duurzaam gebruik van pesticiden (debat)

12-02-2019 P8_CRE-REV(2019)02-12(2-040-0000)

Minimumeisen voor hergebruik van water (debat)

12-02-2019 P8_CRE-REV(2019)02-12(2-112-0000)

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009

09-06-2017 AGRI_AD(2017)599577 PE599.577v02-00 AGRI
Jan HUITEMA

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG

02-06-2015 AGRI_AD(2015)551862 PE551.862v02-00 AGRI
Jan HUITEMA

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het uitvoeringsverslag betreffende Verordening (EG) nr. 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU

13-12-2018 ENVI_AD(2018)628594 PE628.594v02-00 ENVI
Karin KADENBACH

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en Europese statistieken, en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 en (EU) 2017/826

10-12-2018 ENVI_AD(2018)627841 PE627.841v02-00 ENVI
Lukas MANDL

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake minimumeisen voor hergebruik van water

05-12-2018 AGRI_AD(2018)626778 PE626.778v02-00 AGRI
Marijana PETIR

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke stemverklaringen

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer)

26-03-2019

De VVD steunt de bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking. Er worden hiervoor veel verschillende maatregelen geïmplementeerd die op internationaal niveau zijn afgesproken. Extra maatregelen, zoals nieuwe Europese belastingen of het opgeven van het Nederlandse veto in de Raad zijn een aantasting van de Nederlandse soevereiniteit en dus onacceptabel. De VVD heeft daarom tegen dit verslag gestemd.

Wijzigingen van het Reglement van het Europees Parlement (A8-0462/2018 - Richard Corbett)

31-01-2019

De VVD-delegatie heeft tijdens de stemming over "Amendments to Parliament's Rules of Procedure" per ongeluk tweemaal verkeerd gestemd, over een amendement over transparantie en tijdens de eindstemming. Deze fouten zijn nu hersteld.

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens)

12-12-2018

De VVD steunt de hoofdlijnen van het verslag over de Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme. Uitgangspunt van het Europese antiterreurbeleid is intensieve samenwerking tussen de nationale inlichtingendiensten en het versterken van bestaande Europese veiligheidsinfrastructuur (agentschappen zoals Europol). Het optuigen van nieuwe Europese instellingen is niet de geijkte weg om de terreurdreiging effectief aan te pakken.

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Contact

Bruxelles

Strasbourg