Please fill this field
Jan HUITEMA Jan HUITEMA
Jan HUITEMA

Fractie Renew Europe

Lid

Nederland - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nederland)

Geboortedatum : , Makkinga

Schriftelijke stemverklaringen Jan HUITEMA

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

De heropening van de vervolging van de premier van Tsjechië vanwege het misbruik van EU-fondsen en mogelijke belangenconflicten (B9-0192/2020)

19-06-2020

De VVD-fractie hecht zeer veel waarde aan het voorkomen en tegengaan van belangenverstrengeling en misbruik van EU-gelden, en steunt daarom ook de oproep in de resolutie om wanpraktijken aan te pakken. Wij hechten ook aan het principe dat iemand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. In deze resolutie worden al conclusies getrokken over een nog lopend onderzoek. Zolang het onafhankelijke onderzoek nog loopt, is het voorbarig om als Europees Parlement een oordeel te vellen. Daarom heeft de VVD-fractie zich op de eindstemming onthouden van stemming. Mocht er uit het onderzoek wanpraktijken naar voren komen, zal de VVD-fractie deze ten strengste veroordelen.

Mededingingsbeleid - jaarverslag 2019 (A9-0022/2020 - Stéphanie Yon-Courtin)

18-06-2020

Betreft AM 027-027:
Voor oneerlijke concurrentie en vijandige overnames in Europa, vanuit vooral China, zijn stevige maatregelen nodig. Een eenzijdig verbod op alle overnames door bedrijven uit alle niet-EU-landen die banden hebben met een staat, waar dit amendement toe oproept, is daarvoor niet de oplossing en is bovendien onrealistisch. We hebben een juridisch houdbaar instrumentarium nodig dat complementair is aan onze open economie én ons bedrijfsleven beschermt tegen oneerlijke praktijken. Daar moeten we de aandacht op richten. Daarom heeft de VVD-fractie tegen dit amendement van de tekst gestemd.

Loonkloof tussen mannen en vrouwen (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020)

30-01-2020

. – De VVD heeft zich vandaag onthouden van stemming bij de resolutie over de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Hoewel de VVD het volledig eens is met het principe “gelijk loon voor gelijk werk” en tegen elke vorm van discriminatie is, zijn bindende en wetgevende maatregelen volgens ons niet het geëigende middel om de loonkloof te dichten. Lidstaten moeten er allereerst zelf voor zorgen dat vrouwen niet worden achtergesteld op de arbeidsmarkt. Hiervoor hoeft niet direct naar de Europese Commissie te worden gekeken.
Verder acht de VVD het niet de taak van de Europese Commissie om richtlijnen op te stellen over een genderneutrale evaluatie van banen alsmede het opzetten van een classificatiesysteem om de “waarde” van werk te bepalen.

Begrotingsprocedure 2020: gemeenschappelijk ontwerp (A9-0035/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial)

27-11-2019

De Europese begroting voor 2020 legt meer nadruk op prioriteiten die voor de VVD belangrijk zijn, zoals digitalisering, ondersteuning van het MKB, investeringen in een betaalbaar en behapbaar klimaatbeleid en het migratie- en veiligheidsbeleid. De VVD betreurt het echter dat alle budgetten worden opgehoogd zonder dat er wordt gekeken waar er kan worden bespaard. Daarnaast worden marges en flexibiliteit zodanig benut dat er beperkte ruimte overblijft voor onvoorziene omstandigheden. Hierbij kan gedacht worden aan budget dat beschikbaar moet zijn in geval van een natuurramp, veiligheidsdreiging, een humanitaire of migratiecrisis. Daarom heeft de VVD deze begroting niet kunnen steunen.

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial)

23-10-2019

De Europese begroting voor 2020 legt meer nadruk op prioriteiten die voor de VVD belangrijk zijn, zoals digitalisering, ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf, investeringen in een betaalbaar en behapbaar klimaatbeleid en het migratie- en veiligheidsbeleid. De VVD betreurt het echter dat alle budgetten worden verhoogd zonder dat er wordt gekeken waar er kan worden bespaard. Daarnaast worden marges en flexibiliteit zodanig benut dat er beperkte ruimte overblijft voor onvoorziene omstandigheden. Hierbij kan gedacht worden aan budget dat beschikbaar moet zijn in geval van een natuurramp, veiligheidsdreiging, humanitaire crisis of migratie crisis. Daarom heeft de VVD deze resolutie niet kunnen steunen.

Contact

Bruxelles

Strasbourg