Please fill this field
Jan HUITEMA Jan HUITEMA
Jan HUITEMA

Fractie Renew Europe

Lid

Nederland - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nederland)

Geboortedatum : , Makkinga

Schriftelijke stemverklaringen Jan HUITEMA

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Een nieuwe strategie EU-Afrika (A9-0017/2021 - Chrysoula Zacharopoulou)

25-03-2021

Stemverklaring over de strategie tussen de EU en Afrika. De VVD onderschrijft het belang van een versterkte samenwerking tussen de Europese Unie en het Afrikaanse continent. In dit verslag wordt terecht de aandacht gevestigd op gezamenlijke uitdagingen op belangrijke gebieden, zoals handel, klimaatverandering en veiligheid. Het creëren van nieuwe eigen middelen om een verhoging van de begroting voor ontwikkelingssamenwerking te bekostigen, is echter iets waar de VVD niet achter kan staan. Ook wordt in het verslag een voorschot genomen op de inhoud van het wetsvoorstel voor Europese ketenverantwoordelijkheid, iets waar de VVD niet op vooruit wil lopen. Ten slotte deelt de VVD-delegatie het standpunt niet dat een EU-reddingsmissie op zee in de context van migratie civiel dient te zijn. De regie moet bij de autoriteiten liggen. De VVD-delegatie heeft zich om bovenstaande redenen onthouden van stemming bij dit verslag.

Kinderrechten (B9-0164/2021)

11-03-2021

Het Europees Parlement heeft door middel van een resolutie haar mening gegeven over de “EU-strategie voor de rechten van het kind”. Deze strategie moet het kader vormen voor wat de EU doet om de rechten van het kind te bevorderen en beschermen. Als het gaat om rechten van kwetsbare kinderen en de bestrijding van geweld, vraagt het Europees Parlement in de ogen van de VVD terecht aandacht voor onder andere de aanpak van kindhuwelijken en de helaas nog steeds bestaande vreselijke praktijk – ook binnen de EU – van genitale verminking van jonge meisjes. Het Europees Parlement roept de lidstaten echter ook op om voor kinderen die zich op dit moment in bijvoorbeeld IS-kampen bevinden de terugkeer naar landen van herkomst te faciliteren. Daarom heeft de VVD-delegatie zich onthouden van stemming.

Een met de WTO verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (A9-0019/2021 - Yannick Jadot)

10-03-2021

De VVD is voor een Europese CO2-grensheffing om oneerlijke concurrentie op mondiaal niveau te voorkomen. Een betrouwbare en transparante wijze om CO2 te berekenen is hierbij van belang. De opbrengsten van deze heffing kunnen echter niet gebruikt worden als Europese belastinginkomsten. Daarom heeft VVD zich onthouden van stemming bij de eindstemming over het initiatiefverslag van het Europees Parlement over een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens.

Zorgvuldigheidsplicht en verantwoordingsplicht voor ondernemingen (A9-0018/2021 - Lara Wolters)

10-03-2021

De VVD vindt dat bedrijven een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Europese afspraken over ketenverantwoordelijkheid kunnen hierbij een goed middel zijn om eerlijke handel te stimuleren zonder de concurrentiepositie van bedrijven te schaden. Om de effectiviteit van een dergelijk instrument te kunnen garanderen, is het belangrijk dat de regels proportioneel en voldoende duidelijk zijn. In dit verslag is hier te weinig sprake van, onder andere waar het gaat om een zorgplicht voor niet alleen de toevoerketen, maar de gehele waardeketen, inclusief horizontale relaties. De VVD heeft zich daarom van stemming onthouden bij de stemming over dit verslag, maar ziet de aangekondigde wetsvoorstellen van de Europese Commissie met belangstelling tegemoet.

Het recht om offline te zijn (A9-0246/2020 - Alex Agius Saliba)

21-01-2021

Door technologische ontwikkeling en verdergaande digitalisering zijn we steeds makkelijker bereikbaar, en daar komt nu het vele vanuit huis werken nog bij. Dit brengt stress en extra druk met zich mee en maakt de scheidslijn tussen werk en privé vager. De VVD vindt het daarom van belang dat er goede afspraken worden gemaakt tussen werkgever en werknemer over werktijden en bereikbaarheid. Dat betekent ook dat een werknemer de telefoon moet kunnen wegleggen, of uitschakelen, na werktijd. Maar dit kan voor ieder bedrijf of elke werksituatie anders zijn. Hiervoor bestaat in de ogen van de VVD geen Europese blauwdruk. In het verslag waarover vandaag is gestemd, wordt primair nieuwe, extra Europese wetgeving gevraagd. De VVD is van mening dat bestaande Europese wet- en regelgeving voldoende houvast biedt voor regels rondom een goede balans tussen werk en privéleven. Daarnaast moet er wat de VVD betreft op lidstaatniveau ruimte blijven voor afspraken tussen werkgevers en werknemers over hoe om te gaan met de balans tussen werk en privéleven. Daarom heeft de VVD vandaag tegen dit verslag gestemd. Niet vanwege het belang van het onderwerp, maar vanwege de oproep tot extra Europese wet- en regelgeving.

Herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen (B9-0052/2021)

21-01-2021

Het Europees Parlement heeft vandaag gestemd over een resolutie over de herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen. De VVD-delegatie steunt de oproep in de resolutie om belastingparadijzen aan te pakken, alsmede de wens tot meer transparantie in de totstandkoming van de EU-lijst van belastingparadijzen. De VVD kan belangrijke onderdelen van de resolutie niet steunen, zoals het opgeven van unanimiteit bij besluitvorming over belastingdossiers en het automatisch aanmerken van een lidstaat als belastingparadijs indien de landspecifieke aanbevelingen op belastinggebied onvoldoende worden opgevolgd. Daarnaast moet de discussie over een minimumniveau aan belastingen in OESO-verband worden gevoerd, zonder dat de Europese Unie op deze uitkomst vooruitloopt. De VVD-delegatie heeft zich vandaag daarom onthouden van stemming.

Controle op de toepassing van het EU-recht in 2017, 2018 en 2019 (A9-0270/2020 -Sabrina Pignedoli)

20-01-2021

De VVD onderschrijft de conclusie van het verslag, namelijk dat de tenuitvoerlegging van Europees recht in de lidstaten kan worden verbeterd. Dit zal fragmentatie tegengaan en de rechtszekerheid en rechtsbescherming van burgers en bedrijven ten goede komen. Hoewel de VVD amendement 12 van de ID-Fractie inhoudelijk steunt, namelijk dat belastingzaken een nationale bevoegdheid zijn en moeten blijven, valt dit amendement buiten de reikwijdte van het verslag. De VVD heeft zich daarom op dit punt onthouden.

Mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied - jaarverslag 2019 (A9-0259/2020 - Isabel Santos)

20-01-2021

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over het verslag Mensenrechten en democratie in de wereld, jaarverslag 2019. De VVD ondersteunt de overgrote meerderheid van de uitgangspunten in dit verslag. De VVD staat pal voor mensenrechten, democratische waarden en de vrijheden van media, geloof en geaardheid. Helaas zijn er echter ook een aantal onderdelen die de VVD niet kan steunen. Een uitbreiding van het Statuut van Rome met ‘ecocide’ vindt de VVD contraproductief omdat het de slagvaardigheid van het Internationaal Strafhof ondermijnt en omdat het benodigde draagvlak om dit te realiseren ontbreekt. Ook vindt de VVD de uitgangspunten over migratie in dit verslag onevenwichtig, omdat er bijvoorbeeld geen aandacht is voor terugkeer en opvang in de regio. Een ander aspect is dat de VVD de introductie van een nieuwe Europese aansprakelijkheidsplicht voor vennootschappen niet steunt, omdat dit primair een nationale competentie is en de gevolgen voor de concurrentiepositie voor Europese bedrijven onvoldoende duidelijk zijn. De VVD-delegatie heeft zich vandaag daarom onthouden bij de stemming over dit verslag.

Duurzame corporate governance (A9-0240/2020 - Pascal Durand)

17-12-2020

De VVD-delegatie ziet de herziening van de richtlijn niet-financiële verslaggeving (RNFV) als een kans om transparantie over de impact van bedrijven op onze leefomgeving te vergroten en tegelijkertijd hun administratieve lasten te verlagen. Het initiatiefverslag gaat echter verder dan dat, bijvoorbeeld door belanghebbenden vergaande inspraakrechten in de bedrijfsvoering te geven en de verwijzing naar vrouwenquota in het voorstel. De voorgestelde maatregelen riskeren de administratieve druk voor bedrijven juist te vergroten, maar solide bewijs voor de effectiviteit van die maatregelen ontbreekt. De VVD kan het verslag daarom niet steunen.

Situatie van de grondrechten in de Europese Unie - Jaarverslag voor de jaren 2018-2019 (A9-0226/2020 - Clare Daly)

26-11-2020

Het Europees Parlement heeft gestemd over een jaarverslag over grondrechten in de EU. Het verslag-Daly heeft betrekking op 2018-2019 en geeft, wat de VVD betreft, terecht een brede dwarsdoorsnede van de naleving van grondrechten in de EU. Dit is noodzakelijk om lessen te trekken voor de toekomst. Een aantal aangenomen tekstvoorstellen – met name op gebied van migratie – kunnen we echter niet steunen. Daarom heeft de VVD-delegatie zich onthouden van stemming op het eindverslag.

Contact

Bruxelles

Strasbourg