Please fill this field
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Litouwen - Lietuvos socialdemokratų partija (Litouwen)

Geboortedatum : , Linkuva

Home Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Ondervoorzitter

EMPL
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Lid

FEMM
Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid
DEPA
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest

Plaatsvervanger

CULT
Commissie cultuur en onderwijs
DSCA
Delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië

Laatste activiteiten

Actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 (“EU4Health-programma”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) LT

13-11-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Balsavau už šį pranešimą. Komisijos pasiūlytos naujosios programos tikslas – užtikrinti, kad ES išliktų sveikiausias regionas pasaulyje, turėtų visas įmanomas priemones sveikatos problemoms spręsti nacionaliniu ir ES lygmenimis ir būtų geriau pasirengusi bet kokiai naujai kylančiai grėsmei sveikatai, kuri gali kelti pavojų ES gyventojams. Programoje „ES – sveikatos labui“ numatyti nauji veiksmai, kuriais bus užpildytos COVID-19 pandemijos metu atsivėrusios spragos, susijusios su vaistų kūrimu ir gamyba, netinkamu vaistų ir įrangos tiekimu ligoninėms ir nepakankamais medicininiais žmogiškaisiais ištekliais, skaitmeninių priemonių ir paslaugų, kuriomis užtikrinamas priežiūros tęstinumas, naudojimu ir poreikiu krizės metu išlaikyti prieigą prie pagrindinių prekių ir paslaugų. Tokiu būdu ES turės daugiau priemonių, kad galėtų imtis skubių, ryžtingų ir suderintų veiksmų su valstybėmis narėmis tiek rengiantis krizėms, tiek jas valdant.Komisija pasiūlė plataus užmojo atskirą programą „ES – sveikatos labui“, pagal kurią būtų teikiama poreikių vertinime aptarta speciali su būsimomis sveikatos problemomis susijusi parama. Pagal šį pasiūlymą naujai programai skiriamas 9,4 mlrd. EUR finansavimas yra gerokai didesnis, palyginti su ankstesniais „Europos socialinio fondo +“ programos pasiūlymais (413 mln. EUR). Programa bus finansuojama pagal būsimą DFP (1,7 mlrd. EUR) ir ekonomikos gaivinimo priemonę (dabar vadinama „Naujos kartos ES“) (7,7 mlrd. EUR).

Investeringsplan voor een duurzaam Europa – financiering van de Green Deal (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) LT

13-11-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Balsavau už šį pranešimą. Palankiai vertiname Tvarios Europos investicijų planą (angl. SEIP), kuris yra labai svarbus užtikrinant Žaliojo kurso sėkmę ir perėjimą prie tvaresnės, konkurencingos, žiedinės ir atsparesnės ekonomikos, laikantis Sąjungos aplinkosaugos įsipareigojimų, įskaitant klimato srities įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą ir ES klimato teisę.Pabrėžiame, kad šis planas turėtų būti suderinto ir įtraukaus Sąjungos reagavimo, kuriant atsparesnę ekonomiką ir visuomenę po COVID-19 pandemijos, pagrindas ir juo turėtų skatinama teritorinė, socialinė ir ekonominė sanglauda.Palankiai vertiname Komisijos Europos ekonomikos gaivinimo planą, kuriame daugiausia dėmesio skiriama Europos žaliajam kursui ir skaitmeninimo strategijai.

Contact

Bruxelles

Strasbourg