Viktor USPASKICH : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Darbo partija (Litouwen)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizië, EU-Oezbekistan en EU-Tadzjikistan, en voor de betrekkingen met Turkmenistan en Mongolië
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie regionale ontwikkeling

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie juridische zaken
 • 14-07-2014 / 08-10-2017 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie juridische zaken
 • 09-10-2017 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië
 • 09-10-2017 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de evaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de publieke sector  
- REGI_AD(2018)625217 -  
-
REGI 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk  
- JURI_AD(2018)625394 -  
-
JURI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 178/2002 [betreffende de algemene levensmiddelenwetgeving], Richtlijn 2001/18/EG [inzake de doelbewuste introductie van ggo's in het milieu], Verordening (EG) nr. 1829/2003 [inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders], Verordening (EG) nr. 1831/2003 [betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding], Verordening (EG) nr. 2065/2003 [inzake rookaroma's], Verordening (EG) nr. 1935/2004 [inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen], Verordening (EG) nr. 1331/2008 [inzake de uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's], Verordening (EG) nr. 1107/2009 [betreffende gewasbeschermingsmiddelen] en Verordening (EU) 2015/2283 [betreffende nieuwe voedingsmiddelen]  
- JURI_AD(2018)625400 -  
-
JURI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) LT  
 

. – Pritariu ir manau, kad svarbu rasti gerą pusiausvyrą tarp plataus užmojo tikslų, susijusių su transporto išmetamu šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu, inovacijų ES transporto priemonių sektoriuje skatinimo ir Europos Sąjungos konkurencingumo didinimo, sykiu kuriant aukštos kvalifikacijos reikalaujančias darbo vietas.

Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) LT  
 

. – Palaikau, nes viešosios investicijos į netaršias transporto priemones taip pat daro tiesioginį poveikį švariam orui, kuriuo kvėpuoja piliečiai, sprendžiant nuolatines oro taršos ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų problemas.

Gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) LT  
 

. – Palaikau, nes šiuo pasiūlymu siekiama papildyti esamas ES bendrovių teisės taisykles, kodifikuotas Direktyvoje (ES) 2017/1132. Iniciatyva visapusiškai dera su esamais skaitmeniniais ES bendrovių teisės elementais ir bus grindžiama jais – visų pirma Verslo registrų sąveikos sistema (BRIS), kurios pagrindas yra Direktyvoje 2012/17/ES ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/884 nustatytos teisinės prievolės.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  06M031
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postadres 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 06M031
  1047 Brussels
   
  Contact data: