Viktor USPASKICH : Schriftelijke stemverklaringen 

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Financiële steun aan lidstaten om de ernstige financiële lasten te dragen als gevolg van een terugtrekking van het VK uit de Unie zonder akkoord (A9-0020/2019 - Younous Omarjee) LT  
 

. – Balsavau uz, kadangi jeigu nebus sudarytas susitarimas dėl išstojimo, Jungtinė Karalystė nebepriklausys bendrajai rinkai ar muitų sąjungai ir nebus su jomis susijusi. Tokiu atveju dėl „Brexit“ kils didelių ekonominių sunkumų ne tik Jungtinėje Karalystėje, bet ir tuose kitų valstybių narių regionuose, kurie yra labai priklausomi nuo ekonominių ryšių su Jungtine Karalyste. Siuo pasiūlymu taip siekiama padidinti išankstinius mokėjimus iš fondo nuo 10 iki 25 proc.

Stand van zaken in verband met de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren - openbare verslaglegging per land (B9-0117/2019) LT  
 

. – Balsavau uz, kadangi Europos Parlamento ir Tarybos priimtos direktyvos 89 straipsnį valstybės narės įpareigotos reikalauti, kad kredito įstaigos ir investicinės įmonės, nurodydamos valstybę narę ir trečiąją valstybę, kuriose jos įsisteigę, kasmet atskleistų konsoliduotą informaciją apie kiekvienus finansinius metus, t. y. veiklos pobūdį ir geografinę vietą, apyvartą, darbuotojų skaičių, pelną arba nuostolius prieš įtraukiant mokesčių sąnaudas, pelno arba nuostolių mokestį, taip pat gautas valstybės subsidijas;

Opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied (B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019) LT  
 

. – Balsavau uz, nes nuolatinis, patikimas ir veiksmingas Sąjungos atsakas vykdant paieškos ir gelbėjimo operacijas jūroje yra itin svarbus veiksnys siekiant užkirsti kelią vis dažnesnėms migrantų, bandančių perplaukti Viduržemio jūrą, žūtims. Remiantis tarptautine jūrų teise ir jūrų laivininkystės teise valstybės privalo imtis prevencinių, ankstyvojo perspėjimo ir reagavimo priemonių siekdamos sumažinti mirties atvejų jūroje riziką.

Opening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië (B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019) LT  
 

. – Balsavau uz, kadangi pagal ES sutarties 49 straipsnį kiekviena Europos valstybė gali pateikti prašymą tapti Europos Sąjungos nare, jei ji atitinka Kopenhagos kriterijus ir laikosi demokratijos principų, paiso pagrindinių laisvių ir žmogaus bei mažumų teisių ir užtikrina teisinės valstybės principo taikymą. Albanija ir Šiaurės Makedonija padare gera pažangą įgyvendinant pagrindinius prioritetus. Tai pogi, Balkanų regionas yra strategiškai svarbus ES.

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) LT  
 

. – Balsavau prieš, nes nenumatyta pagalbos priemonių ūkininkams, ypač pieno ir pieno produktų sektoriuje, kuriame susiduriama su nuolatiniais rinkos sunkumais dėl Rusijos importo draudimo, taikomo įvairiems Sąjungos žemės ūkio produktams. Primenu, kad pastaruosius penkerius metus Sąjungos žemės ūkio sektorius kentėjo nuo Rusijos embargo padarinių. Bet koks papildomas poveikis žemės ūkio prekybos srautams, susijęs su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos, gali sukelti papildomų trikdžių. Taip pat nepalaikau Komisijos siūlomą asignavimų, skiriamų vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijoms, mažinimą (-14,6 mln. EUR), nes dėl to gali būti daromas neigiamas poveikis jų didėjančiam indėliui siekiant iš naujo subalansuoti derybines galias maisto tiekimo grandinėje, kadangi tiesiogiai bus paveikti ūkininkai. Todėl manau, kad Komisija turėtų užtikrinti, kad mokėjimai šiam sektoriui nebūtų mažinami. Apgailestauju dėl to, kad nenumatyta asignavimų paukštienos sektoriui ir siūlo skirti lėšų pagal skirsnį „Kitos kiaulienos, paukštienos, kiaušinių, bitininkystės ir kitų gyvūninės kilmės produktų priemonės“.

Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa) LT  
 

. – Balsavau už, nes teigiamai vertinu įgyvendinamą plataus užmojo įdarbinimo planą ir jo teigiamą poveikį užpildant laisvas vadovų ir kitas darbo vietas. Taip pat, kad įgyvendinamos naujos priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią priekabiavimui, didinti darbuotojų gerovę ir mažinti personalo kaitą.

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad (A9-0010/2019 - Isabel García Muñoz) LT  
 

. – Balsavau už, kadangi teigiamai vertinu pastangas toliau gerinti finansų valdymą ir veiklos rezultatus, pavyzdžiui, biudžeto planavimo derinimą centriniu lygmeniu, integruojant daugiametį veiklos ir biudžeto planavimą.

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: beoordeling van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op honingbijen (B9-0149/2019) LT  
 

. – Balsavau už, pritariu ir manau, kad igyvendinant būsimą žemės ūkio politiką bitininkystei turi būti skiriamas didesnis dėmesys ir finansavimas nei dabar. Palaikau ES programų, pvz., „SmartBees“ (angl. Sustainable Management of Resilient Bee Population ) sėkmę ir raginu toliau įsipareigoti apsaugoti laukinių bičių ir vietos veislių biologinę įvairovę.

Vismachtigingen voor vissersvaartuigen van de Unie in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie (A9-0014/2019 - Chris Davies) LT  
 

. – Balsavau uz, kadangi pakeitimais visų pirma siekiama nustatyti supaprastintas procedūras ir sparčiau administruoti tokių leidimų išdavimą ES laivams, įplaukiantiems į Jungtinės Karalystės vandenis, ir Jungtinės Karalystės laivams, norintiems žvejoti ES vandenyse, – tuo atveju, jei bus patvirtintos abipusės prieigos prie vandenų teisės. Pakeitimais taip pat numatyta galimybė pratęsti kvotų mainų su Jungtine Karalyste praktiką, kuri taikoma šiuo metu, kol Jungtinė Karalystė yra Sąjungos narė.

Uitvoering en financiering van de algemene begroting van de Unie in 2020 in verband met de terugtrekking van het VK uit de Unie (A9-0018/2019 - Johan Van Overtveldt) LT  
 

. – Balsavau už, nes pasiulymo tikslas - kuo labiau sumažinti ES išlaidų programų ir kitų veiksmų naudos gavėjų didžiausius veiklos sutrikimus išstojimo metu ir iki 2020 m. pabaigos. Taip būtų sudarytos sąlygos tvarkingai įgyvendinti biudžetą, susijusį su iki išstojimo dienos arba nuo išstojimo dienos iki 2019 m. pabaigos su JK ir Jungtinės Karalystės subjektais pasirašytais arba patvirtintais teisiniais įsipareigojimais.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  06M031
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postadres 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 06M031
  1047 Brussels
   
  Contact data: