Barbara LOCHBIHLER Barbara LOCHBIHLER
Barbara LOCHBIHLER
Duitsland

Geboortedatum : , Obergünzburg

8e zittingsperiode Barbara LOCHBIHLER

Fracties

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bündnis 90/Die Grünen (Duitsland)

Ondervoorzitter

  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommissie mensenrechten
  • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommissie mensenrechten

Leden

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Subcommissie mensenrechten
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie buitenlandse zaken
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
  • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Subcommissie mensenrechten
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie buitenlandse zaken

Plaatsvervanger

  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Brunei DE

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-119-0000)

De situatie in Libië (debat) DE

16-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-16(2-551-0000)

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1236/2005 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing

06-07-2015 AFET_AD(2015)555011 PE555.011v02-00 AFET
Barbara LOCHBIHLER

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake vrouwen, gendergelijkheid en klimaatrechtvaardigheid

23-11-2017 AFET_AD(2017)609665 PE609.665v02-00 AFET
Pier Antonio PANZERI

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Beperkte interpellaties

Beperkte interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 130 bis, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke stemverklaringen

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger over Libië (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) EN

30-05-2018

Regrettably, the Greens/EFA group had to vote against the Panzeri report on Libya on 30 May 2018, due to the unsatisfactory language on EU migration policy, notably on the controversial cooperation with the Libyan Coast Guards.
Whilst this report contains valuable recommendations towards assisting Libya in its stabilisation process, we could not support it in our final vote given the centrality of migration in the EU-Libya engagement.
We actively contributed to the negotiation of this report and supported the rapporteur in his efforts to bring the situation of Libya to the fore of the EU agenda.
We regret however that this report fully endorses the EU’s support to the Libyan Coast Guards, who have been involved in numerous fundamental rights violations. We denounce this policy, which fails to comply with international human rights standards and leads to migrants and refugees being forcibly returned to the same abusive detention centres in Libya which UNHCR and IOM are trying to evacuate.
We call for a drastic, human-rights centred, review of EU cooperation with Libya on migration and to prioritise the evacuation of detention centres in Libya, urgent resettlement and the establishment of legal pathways for migrants and refugees to counter smuggling.

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over de afschaffing van segregatie op scholen

14-10-2015 P8_DCL(2015)0060 Vervallen
Péter NIEDERMÜLLER Sophia IN 'T VELD Filiz HYUSMENOVA Cecilia WIKSTRÖM Barbara LOCHBIHLER Josef WEIDENHOLZER Damian DRĂGHICI Laura FERRARA Malin BJÖRK Soraya POST Miltiadis KYRKOS
Datum bekendmaking : 14-10-2015
Vervaldatum : 14-01-2016
Aantal ondertekenaars : 79 - 15-01-2016

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.