Ska KELLER : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 13-12-2016 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Ondervoorzitter
 • 14-12-2016 / 01-07-2019 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Medevoorzitter

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bündnis 90/Die Grünen (Duitsland)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie internationale handel
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU
 • 14-12-2016 / 04-07-2017 : Conferentie van voorzitters
 • 05-07-2017 / 01-07-2019 : Conferentie van voorzitters

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de rol van de EU binnen de VN – hoe kunnen de doelstellingen van het buitenlands beleid van de EU beter worden verwezenlijkt?  
- INTA_AD(2015)560834 -  
-
INTA 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de Unie (herschikking)  
- LIBE_AD(2018)616760 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG  
- INTA_AD(2016)594132 -  
-
INTA 
ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen  
- INTA_AD(2016)589274 -  
-
INTA 

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Terrorismebestrijding (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier) EN  
 

. ‒ I would like to explain why I voted against the directive on combating terrorism.
While I agree with the general objective of harmonising the definitions of terrorist offences at EU level, I believe this directive contains major flaws. I am concerned about the definitions of terrorist offences in Article 3, since they include destruction of infrastructure likely to cause ‘a major economic loss’. Governments could use this to muzzle acts of civil disobedience or NGOs, including environmental groups. I believe that terrorism should be defined as an act of violence that endangers human lives, not business.
I am alarmed by Article 5 on public provocation to terrorism, which criminalises ‘indirect’ provocation to commit a terrorist offence. Nobody knows what this entails, and it is likely to lead to abuses to freedom of expression. Read in conjunction with Article 21 on the blocking of websites, the notion of indirect provocation is very dangerous.
Finally, I am critical of Article 9 on the criminalisation of travelling. I still do not see the point of criminalising the travelling in itself, since other offences are enough to prosecute a suspected foreign fighter. The fact that intra-EU travel is also covered makes me anxious for our freedom of movement.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Contact