Danuta Maria
HÜBNER

Advies als rapporteur - 8e zittingsperiode Danuta Maria HÜBNER

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Monetair Fonds

23-01-2019 AFCO_AD(2019)631802 PE631.802v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's

10-09-2018 AFCO_AD(2018)623628 PE623.628v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

ADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 - alle afdelingen

04-07-2018 AFCO_AD(2018)622283 PE622.283v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018

13-07-2017 AFCO_AD(2017)606067 PE606.067v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met het oog op de instelling van een Europees depositoverzekeringsstelsel

29-03-2017 AFCO_AD(2017)592152 PE592.152v03-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overdracht aan het Gerecht van de Europese Unie van de bevoegdheid om in eerste aanleg uitspraak te doen in geschillen tussen de Unie en haar personeelsleden

21-04-2016 AFCO_AD(2016)576977 PE576.977v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

ADVIES inzake het standpunt van de Raad over de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016

10-07-2015 AFCO_AD(2015)557335 PE557.335v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013

17-04-2015 AFCO_AD(2015)551793 PE551.793v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

ADVIES inzake het standpunt van de Raad betreffende het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015

02-09-2014 AFCO_AD(2014)537156 PE537.156v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER