Please fill this field
Danuta Maria HÜBNER Danuta Maria HÜBNER
Danuta Maria HÜBNER

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Polen - Platforma Obywatelska (Polen)

Geboortedatum : , Nisko

7de zittingsperiode Danuta Maria HÜBNER

Fracties

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid
 • 21-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid van het bureau

National parties

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Polen)

Voorzitter

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie regionale ontwikkeling

Leden

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Conferentie van commissievoorzitters
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 05-07-2010 / 31-07-2011 : Bijzondere Commissie financiële, economische en sociale crisis
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Conferentie van commissievoorzitters

Plaatsvervanger

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)
 • 08-10-2009 / 04-07-2010 : Bijzondere Commissie financiële, economische en sociale crisis
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Bijzondere commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie economische en monetaire zaken

all-activities

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie

13-04-2011 REGI_AD(2011)460755 PE460.755v02-00 REGI
Danuta Maria HÜBNER

ADVIES inzake de Innovatie-Unie: voorbereiding van Europa op een wereld na de crisis

23-03-2011 REGI_AD(2011)458643 PE458.643v02-00 REGI
Danuta Maria HÜBNER

ADVIES over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer

01-03-2011 REGI_AD(2011)456974 PE456.974v02-00 REGI
Danuta Maria HÜBNER

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de financiering en de werking van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering

29-06-2010 ECON_AD(2010)441371 PE441.371v02-00 ECON
Thomas HÄNDEL

ADVIES inzake ontwikkeling van het vermogen van een nieuwe duurzame economie om arbeidsplaatsen te scheppen

25-06-2010 ECON_AD(2010)440115 PE440.115v03-00 ECON
Edward SCICLUNA

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Contact

Bruxelles

Strasbourg