Please fill this field
Danuta Maria HÜBNER Danuta Maria HÜBNER
Danuta Maria HÜBNER

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Polen - Platforma Obywatelska (Polen)

Geboortedatum : , Nisko

8e zittingsperiode Danuta Maria HÜBNER

Fracties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Polen)

Voorzitter

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie constitutionele zaken
 • 24-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie constitutionele zaken

Leden

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Commissie constitutionele zaken
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Conferentie van commissievoorzitters
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 23-01-2017 : Commissie constitutionele zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 24-01-2017 / 01-07-2019 : Conferentie van commissievoorzitters

Plaatsvervanger

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie internationale handel
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie internationale handel

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Monetair Fonds

23-01-2019 AFCO_AD(2019)631802 PE631.802v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's

10-09-2018 AFCO_AD(2018)623628 PE623.628v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

ADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 - alle afdelingen

04-07-2018 AFCO_AD(2018)622283 PE622.283v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de aanbevelingen aan de Commissie voor de onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP)

27-03-2015 ECON_AD(2015)546785 PE546.785v02-00 ECON
Jeppe KOFOD

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM

Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Contact

Bruxelles

Strasbourg