Judith SARGENTINI
Judith SARGENTINI
Nederland

Geboortedatum : , Amsterdam

8e zittingsperiode Judith SARGENTINI

Fracties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : GroenLinks (Nederland)

Ondervoorzitter

 • 14-09-2017 / 14-11-2018 : Bijzondere Commissie terrorisme
 • 27-09-2018 / 01-07-2019 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Leden

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19-01-2017 / 26-09-2018 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 12-09-2017 / 13-09-2017 : Bijzondere Commissie terrorisme

Plaatsvervanger

 • 01-07-2014 / 28-10-2015 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommissie mensenrechten
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement
 • 29-10-2015 / 11-07-2016 : Commissie internationale handel
 • 12-07-2016 / 18-01-2017 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommissie mensenrechten

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Kameroen

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-098-0000)

De rechtsstaat in Roemenië (debat) EN

15-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-15(1-112-0000)

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" en tot intrekking van [verordening inzake het Europees Solidariteitskorps] en Verordening (EU) nr. 375/2014

28-01-2019 DEVE_AD(2019)629637 PE629.637v03-00 DEVE
Eleni THEOCHAROUS

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van de SAP-verordening (EU) nr. 978/2012

23-01-2019 AFET_AD(2019)623949 PE623.949v02-00 AFET
Pier Antonio PANZERI

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nauwere samenwerking

11-01-2019 LIBE_AD(2019)631776 PE631.776v02-00 LIBE
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Beperkte interpellaties

Beperkte interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 130 bis, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke stemverklaringen

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Het recht op vreemdzaam protest en het evenredig gebruik van geweld (B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019) EN

14-02-2019

Although deeply committed to the right to demonstrate, we voted against the resolution on the right to demonstrate as supported by the European right-wing parties. We believe it is a resolution a minima that fails to draw consequences from the violence that occurred during the recent demonstrations in several Member States, including France. While recalling the fundamental importance of the right to peaceful demonstration, this text should have been the opportunity to strongly condemn violent repression, to denounce the recent adoption of restrictive laws on freedom of assembly in certain countries such as France, Spain and Poland, and finally to launch a European initiative against the use of the so-called ‘less-lethal weapons’.
We, Members of the Greens/EFA group, would have preferred a more explicit condemnation of the use of violent and disproportionate interventions by state authorities, particularly in France, Spain, the United Kingdom and Romania. Through this resolution, we wanted to call for an EU-wide ban on flash-balls and LBD40 weapons that are responsible for many injuries and even deaths during demonstrations. Those are demands from the ecologists, demands that are unfortunately not covered by the resolution adopted today. For a more detailed overview of our requests, see the motion for a resolution B8-0104/2019.

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens)

12-12-2018

Allereerst mijn medeleven met de slachtoffers van de verschrikkelijke gebeurtenissen in Straatsburg van gisterenavond en met hun naasten. Het laat zien hoe kwetsbaar we zijn als Europese samenleving.
Het eindverslag van de terrorismecommissie bevat belangrijke adviezen aan de Unie en lidstaten. Ik steun de oproep om de samenwerking tussen nationale veiligheidsdiensten verder te verbeteren: onze Europese binnengrenzen mogen geen belemmering vormen om aanslagen te voorkomen en daders snel te arresteren en veroordelen. Ook steun ik de adviezen voor betere preventiestrategieën en voldoende middelen op lokaal niveau om radicalisering tegen te gaan in de samenleving en in gevangenissen in het bijzonder.
De groene fractie heeft 173 amendementen ingediend alsmede talrijke amendementen voor de plenaire stemming om deze aspecten zo goed mogelijk op te nemen en om enkele niet op feiten gebaseerde elementen te schrappen. Helaas is dat slechts gedeeltelijk gelukt. Het eindverslag roept op tot meer blinde, geautomatiseerde gegevensverzameling die minder effectief is en op gespannen voet staat met een open en vrije samenleving waarin onschuldige burgers beschermd zijn. Ik pleit in plaats daarvan voor meer menselijke capaciteit voor gerichte surveillance in lijn met de relevante uitspraken van het Hof van Justitie. Ook hebben rechtse fracties de migratieproblematiek onzorgvuldig met terrorisme vermengd.
Ik onthield mij daarom van stemming.

Terrorismebestrijding (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier) EN

16-02-2017

I would like to explain why I voted against the directive on combating terrorism. While I agree with the general objective of harmonising the definitions of terrorist offences at EU level, I believe this directive contains major flaws:
– I am concerned about the definitions of terrorist offences in Article 3, since they include destruction of infrastructure likely to cause ‘a major economic loss’. Governments could use this to muzzle acts of civil disobedience or NGOs, including environmental groups. I believe that terrorism should be an act of violence that endangers human lives, not business.
– I am alarmed by Article 5 on public provocation to terrorism, which criminalises the ‘indirect’ provocation to commit a terrorist offence. Nobody knows what this entails. It is likely to lead to abuses to freedom of expression. Read in line with Article 21 on the blocking of websites, the notion of indirect provocation is very dangerous.
– Finally, I am critical of Article 9 on the criminalisation of travelling. I still do not see the point of criminalising the travelling in itself, since other offences are enough to prosecute a suspected foreign fighter. The fact that intra-EU travels are also covered makes me anxious for our freedom of movement.

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen

Alle onderstaande verklaringen zijn door het lid ondertekend, ook al is de handtekening niet zichtbaar in de onlineversie.