Ismail ERTUG
Ismail ERTUG
Duitsland

Geboortedatum : , Amberg

9e zittingsperiode Ismail ERTUG

Fracties

  • 02-07-2019 / 14-12-2021 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Ondervoorzitter
  • 15-12-2021 / 02-07-2023 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties

  • 02-07-2019 / 02-07-2023 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Duitsland)

Leden

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Commissie vervoer en toerisme
  • 02-07-2019 / 02-07-2023 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
  • 20-01-2022 / 02-07-2023 : Commissie vervoer en toerisme

Plaatsvervanger

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Commissie industrie, onderzoek en energie
  • 02-07-2019 / 02-07-2023 : Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland
  • 20-01-2022 / 02-07-2023 : Commissie industrie, onderzoek en energie

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake batterijen en afgedankte batterijen, tot intrekking van Richtlijn 2006/66/EG en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/1020

09-12-2021 TRAN_AD(2021)689857 PE689.857v05-00 TRAN
Ismail ERTUG

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES met aanbevelingen aan de Commissie inzake het kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën

08-09-2020 TRAN_AD(2020)646983 PE646.983v04-00 TRAN
Valter FLEGO

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie

19-02-2020 TRAN_AD(2020)644889 PE644.889v02-00 TRAN
Sven SCHULZE

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen

Alle onderstaande verklaringen zijn door het lid ondertekend, ook al is de handtekening niet zichtbaar in de onlineversie.

Vergaderingen

Fit for 55

Datum, plaats:
15-03-2023 European Parliament (STR)
Hoedanigheid:
Leden
Bijeenkomst met:
ACE Auto Club Europa e. V.

Reaktivierung von Bahnstrecken

Datum, plaats:
11-03-2023 Regensburg
Hoedanigheid:
Leden
Bijeenkomst met:
VCD Landesverband Bayern e.V.

RED III

Datum, plaats:
09-03-2023 Burgkirchen an der Alz
Hoedanigheid:
Leden
Bijeenkomst met:
InfraServ/Chemiepark Gendorf