Please fill this field
Cornelia ERNST Cornelia ERNST
Cornelia ERNST

Linkse Fractie in het Europees Parlement - GUE/NGL

Lid

Duitsland - DIE LINKE. (Duitsland)

8e zittingsperiode Cornelia ERNST

Fracties

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid
 • 15-12-2015 / 11-01-2017 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid van het bureau
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid van het bureau

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : DIE LINKE. (Duitsland)

Ondervoorzitter

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Iran

Leden

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Iran
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina, en Kosovo
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Bijzondere Commissie terrorisme

Plaatsvervanger

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie industrie, onderzoek en energie

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement

05-12-2018 LIBE_AD(2018)630530 PE630.530v02-00 LIBE
Sophia IN 'T VELD

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

08-11-2018 LIBE_AD(2018)625435 PE625.435v02-00 LIBE
Soraya POST

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds

19-10-2018 LIBE_AD(2018)625438 PE625.438v02-00 LIBE
Soraya POST

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over de productie van methamfetamine uit geneesmiddelen die pseudo-efedrine bevatten

08-06-2015 P8_DCL(2015)0023 Vervallen
Kateřina KONEČNÁ Jiří MAŠTÁLKA Miloslav RANSDORF Olga SEHNALOVÁ Bas EICKHOUT Cornelia ERNST Pavel TELIČKA Petr JEŽEK Dita CHARANZOVÁ Martina DLABAJOVÁ Michaela ŠOJDROVÁ Enrico GASBARRA
Datum bekendmaking : 08-06-2015
Vervaldatum : 08-09-2015
Aantal ondertekenaars : 52 - 09-09-2015

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.

Contact

Bruxelles

Strasbourg