Please fill this field
Cornelia ERNST Cornelia ERNST
Cornelia ERNST

Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

Lid

Duitsland - DIE LINKE. (Duitsland)

Opinions - as shadow rapporteur Cornelia ERNST

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet)

08-09-2020 ITRE_AD(2020)652274 PE652.274v02-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

Advies inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 bij de algemene begroting 2020: Voortzetting van de steun aan vluchtelingen en gastgemeenschappen in Jordanië, Libanon en Turkije in het kader van de Syriëcrisis

23-06-2020 LIBE_AL(2020)653855 PE653.855v01-00 LIBE
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

11-09-2019 LIBE_AD(2019)639622 PE639.622v02-00 LIBE
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

Contact

Bruxelles

Strasbourg