Please fill this field
Milan ZVER Milan ZVER
Milan ZVER

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Slovenië - Slovenska demokratska stranka (Slovenië)

Geboortedatum : , Ljubljana

8e zittingsperiode Milan ZVER

Fracties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Slovenska demokratska stranka (Slovenië)

Leden

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Bijzondere Commissie terrorisme

Plaatsvervanger

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 14-07-2014 / 21-11-2017 : Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 09-01-2018 / 21-06-2018 : Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro
 • 03-09-2018 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de boordeling van de tenuitvoerlegging van Horizon 2020 met het oog op de tussentijdse beoordeling en het voorstel voor het negende kaderprogramma

30-03-2017 REGI_AD(2017)594064 PE594.064v03-00 REGI
Matthijs van MILTENBURG

ADVIES inzake e-democratie in de Europese Unie: potentieel en uitdagingen

14-10-2016 CULT_AD(2016)582133 PE582.133v02-00 CULT
Isabella ADINOLFI

ADVIES over het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische organisaties

17-09-2015 CULT_AD(2015)557258 PE557.258v02-00 CULT
Angel DZHAMBAZKI

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties

Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke stemverklaringen

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Toetreding van de Dominicaanse Republiek tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0451/2018 - Mary Honeyball) SL

31-01-2019

Glasoval sem za Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, Cipru, Hrvaški, Luksemburgu, Portugalski, Romuniji in Združenemu kraljestvu, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Dominikanske republike k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok.
Odobritev pooblastila Avstriji, Cipru, Hrvaški, Luksemburgu, Portugalski, Romuniji in Združenemu kraljestvu, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Dominikanske republike k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok, podpiram, saj s tem omogočamo reševanje tovrstnih primerov na mednarodni ravni, in sicer tako, da so pristojna sodišča in se uporablja pravo države, v kateri ima otrok prebivališče. Konvencija določa tudi sistem, ki zagotavlja takojšnjo vrnitev protipravno odvzetega otroka.

Toetreding van Ecuador en Oekraïne tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0452/2018 - Mary Honeyball) SL

31-01-2019

Glasoval sem za Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, da v interesu Evropske unije sprejme pristop Ekvadorja in Ukrajine k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok.
S tem bomo omogočili državam pogodbenicam sodelovanje z EU pri iskanju rešitev za primere mednarodnega protipravnega odvzema otrok.

Toetreding van Honduras tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0457/2018 - Mary Honeyball) SL

31-01-2019

Glasoval sem za Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji in Romuniji, da v interesu Evropske unije sprejmeta pristop Hondurasa k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok.
Pristop Hondurasa k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok podpiram, saj Konvencija določa sistem, ki državam pogodbenicam omogoča sodelovanje pri iskanju rešitev za primere mednarodne ugrabitve otroka.

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties

Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over de noodzaak regionale bereikbaarheid te ondersteunen in het kader van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)

12-12-2016 P8_DCL(2016)0129 Vervallen
Renaud MUSELIER Jill EVANS Pascal ARIMONT Inés AYALA SENDER Younous OMARJEE Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Derek VAUGHAN Milan ZVER Keith TAYLOR Jozo RADOŠ Ruža TOMAŠIĆ István UJHELYI Fernando RUAS Merja KYLLÖNEN Ivan JAKOVČIĆ Petras AUŠTREVIČIUS Salvatore Domenico POGLIESE Deirdre CLUNE Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Iskra MIHAYLOVA
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 106 - 13-03-2017

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over mensen met het syndroom van Down

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Vervallen
Dominique BILDE Filiz HYUSMENOVA Nedzhmi ALI Rolandas PAKSAS Monica MACOVEI Milan ZVER Mara BIZZOTTO Andrey KOVATCHEV Ruža TOMAŠIĆ Marie-Christine BOUTONNET Ivan JAKOVČIĆ Jean-Luc SCHAFFHAUSER Steeve BRIOIS Remo SERNAGIOTTO Arne GERICKE Nikolay BAREKOV Angel DZHAMBAZKI Patricija ŠULIN Hilde VAUTMANS
Datum bekendmaking : 21-11-2016
Vervaldatum : 21-02-2017
Aantal ondertekenaars : 69 - 22-02-2017

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over de erkenning door Turkije van de volkerenmoord op Armeniërs, Chaldeeërs-Assyriërs-Syriërs en Pontische Grieken in 1915

12-09-2016 P8_DCL(2016)0102 Vervallen
Dominique BILDE Zigmantas BALČYTIS Peter van DALEN Milan ZVER Mara BIZZOTTO Mireille D'ORNANO Marie-Christine BOUTONNET Steeve BRIOIS Gerolf ANNEMANS Patricija ŠULIN
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 23 - 13-12-2016

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.

Contact

Bruxelles

Strasbourg