Derk Jan EPPINK Derk Jan EPPINK
Derk Jan EPPINK
Nederland

Geboortedatum : ,

9e zittingsperiode Derk Jan EPPINK

Fracties

  • 02-07-2019 / 30-03-2021 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - eerste ondervoorzitter

National parties

  • 02-07-2019 / 19-12-2020 : Forum voor Democratie (Nederland)
  • 20-12-2020 / 30-03-2021 : JA21 (Nederland)

Ondervoorzitter

  • 10-07-2019 / 30-03-2021 : Commissie economische en monetaire zaken

Leden

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Commissie economische en monetaire zaken
  • 02-07-2019 / 30-03-2021 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Plaatsvervanger

  • 02-07-2019 / 30-03-2021 : Begrotingscommissie
  • 02-07-2019 / 30-03-2021 : Commissie begrotingscontrole
  • 02-07-2019 / 30-03-2021 : Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2019

04-02-2021 ECON_AD(2021)660353 PE660.353v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) voor het begrotingsjaar 2019

04-02-2021 ECON_AD(2021)660355 PE660.355v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2019

04-02-2021 ECON_AD(2021)660357 PE660.357v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

25-05-2020 ECON_AD(2020)648489 PE648.489v02-00 ECON
Pedro SILVA PEREIRA

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

De mensenrechtensituatie in Iran, in het bijzonder de situatie van politieke gevangenen die ter dood veroordeeld zijn

01-07-2020 O-000045/2020 Vicevoorzitter van de Commissie / Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke stemverklaringen

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Het Syrische conflict - 10 jaar na de opstand (B9-0175/2021, B9-0176/2021, B9-0177/2021, B9-0178/2021, B9-0179/2021, B9-0180/2021, B9-0181/2021)

11-03-2021

Normaal gezien onthouden wij ons van stemming bij stemmingen over buitenlands beleid omdat dit niet de bevoegdheid van de EU is.
Wij zijn hier in dit dossier van afgeweken, omdat amendement 8 werd aangenomen, dat pleit voor de terugkeer van kinderen van Syriëstrijders.
JA21 is hiertegen en daarom hebben wij tegen deze resolutie gestemd.

Voorgesteld mandaat voor onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (B9-0098/2020)

12-02-2020

Wij hebben voor deze resolutie gestemd.
Wij vinden dit een slechte en slordige tekst, soms verbitterd. Desondanks zijn wij van mening dat de onderhandelingen over de afwikkeling van de brexit zo snel mogelijk van start moeten gaan.
Deze resolutie is niet bindend en heeft voornamelijk een symbolisch karakter. Het is vanwege dit symbolische karakter dat wij er daarom voor gekozen hebben deze resolutie te steunen.

Standpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020)

15-01-2020

FVD stemde tegen de resolutie over de Conferentie over de toekomst van Europa, omdat de resolutie is opgedrongen vanuit de meerderheid van het Europees Parlement, waarbij enkel de stem van de EU-federalisten aan bod kwam. Deze conferentie zal bevolkt worden door gesubsidieerde ngo’s en zal geen echte inbreng van de bevolking kennen.
FVD pleit voor een andere conferentie, een die een confederaal Europa centraal stelt, waarbij de nadruk ligt op het repatriëren van bevoegdheden naar de lidstaten.

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM

Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Antwoorden op vragen aan de ECB en op vragen aan de ECB over het GTM en het GAM

Antwoorden op vragen met verzoek om schriftelijk antwoord aan de ECB, alsook op vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties

Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.