Please fill this field

Zoek

Medewerkers Soort Leden
G.E.P.S. - GESTIONE ELABORAZIONE PAGHE E STIPENDI
Betalingsgemachtigden
Isabella TOVAGLIERI
Linda GAASCH
Plaatselijke medewerkers
Tilly METZ
Vilma GABALYTE
Geaccrediteerde medewerkers
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Heike GABRIEL
Plaatselijke medewerkers
Peter JAHR
Sandra GABRIEL
Plaatselijke medewerkers
Manuela RIPA
Olivier GADAN
Geaccrediteerde medewerkers
Nadine MORANO
Carina Patricia GAETE LLANOS
Geaccrediteerde medewerkers (groep)
Clara AGUILERA
Estrella DURÁ FERRANDIS
Jonás FERNÁNDEZ
Lina GÁLVEZ MUÑOZ
Ibán GARCÍA DEL BLANCO
Isabel GARCÍA MUÑOZ
Iratxe GARCÍA PÉREZ
Eider GARDIAZABAL RUBIAL
Mónica Silvana GONZÁLEZ
Nicolás GONZÁLEZ CASARES
Alicia HOMS GINEL
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR
César LUENA
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO
Adriana MALDONADO LÓPEZ
Javier MORENO SÁNCHEZ
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO
Marcos ROS SEMPERE
Domènec RUIZ DEVESA
Nacho SÁNCHEZ AMOR
Claire GAGO
Geaccrediteerde medewerkers
François ALFONSI
Lin GAI
Geaccrediteerde medewerkers
Jan ZAHRADIL
Raimondas GAIDYS
Plaatselijke medewerkers
Liudas MAŽYLIS
Laad meer
Medewerkers van de ondervoorzitters/van de quaestoren
Assistenten van ondervoorzitters en quaestoren zijn tijdelijke functionarissen van het Europees Parlement die de ondervoorzitter of quaestor in de uitoefening van zijn taak als ondervoorzitter of quaestor bijstaan, met name in verband met de vergaderingen van het Bureau, van de quaestoren of de werkgroepen daarvan, en hun specifieke portefeuilles. Zij werken onder de leiding en het gezag van hun ondervoorzitter of quaestor die zij ook kunnen vergezellen op dienstreizen, onder specifieke voorwaarden die door het Bureau worden vastgesteld.
Geaccrediteerde medewerkers
Geaccrediteerde parlementaire medewerkers (GPM's) zijn door een of meerdere (gegroepeerde) leden van het Europees Parlement gekozen personen die worden aangeworven op grond van een rechtstreekse overeenkomst met het Europees Parlement (EP). Zij werken in de gebouwen van het Parlement, in een van de drie vergaderplaatsen - Brussel, Straatsburg of Luxemburg - en staan de leden rechtstreeks bij in hun werk, onder hun leiding en gezag en in een relatie van wederzijds vertrouwen.
Plaatselijke medewerkers
Plaatselijke medewerkers zijn natuurlijke personen die een arbeidsovereenkomst hebben gesloten met leden om hen bij te staan in de lidstaat waar zij verkozen zijn. Deze overeenkomsten vallen onder het nationale recht van de lidstaat in kwestie.
Dienstverleners
Een dienstverlener is een natuurlijke of rechtspersoon die een dienstcontract heeft gesloten met een lid om deze bij te staan in de lidstaat waar hij of zij verkozen is. De te verlenen diensten moeten doelgericht, nauwkeurig omschreven en rechtstreeks verbonden zijn met de uitoefening van het mandaat van het lid. De overeenkomst valt onder het nationale recht van de lidstaat in kwestie.
Betalingsgemachtigden
Derdebetalenden zijn natuurlijke of rechtspersonen die naar behoren zijn gemachtigd in een lidstaat om beroepshalve de fiscale en sociale-zekerheidsaspecten die voortvloeien uit de door het lid gesloten arbeidsovereenkomsten of dienstencontracten (krachtens het nationale recht van de lidstaat en, in voorkomend geval, het recht van de Unie) te beheren.
Stagiairs
Stagiairs zijn personen die een stageovereenkomst met een lid hebben gesloten. Deze stages dragen bij aan het Europese (beroeps)onderwijs en bevorderen een beter begrip van de werking van de instelling, en kunnen plaatsvinden in de gebouwen van het Parlement of in de lidstaat waar het lid verkozen is.
Nadere informatie vindt u in de Bepalingen betreffende het personeel.