Please fill this field

Zoek

Medewerkers Soort Leden
Sean O SHEA
Plaatselijke medewerkers
Mick WALLACE
Barbara Anne O'BRIEN
Plaatselijke medewerkers
Billy KELLEHER
Edwin O'CONNELL
Geaccrediteerde medewerkers
Giuliano PISAPIA
Laura O'CONNOR
Geaccrediteerde medewerkers
Ciarán CUFFE
Elizabeth O'DEA
Plaatselijke medewerkers
Grace O'SULLIVAN
Louis O'HARA
Plaatselijke medewerkers
Chris MACMANUS
Eadaoin Brid O'SULLIVAN
Geaccrediteerde medewerkers
Clare DALY
Maxime OBE
Geaccrediteerde medewerkers (groep)
Hildegard BENTELE
Stefan BERGER
Daniel CASPARY
Christian DOLESCHAL
Lena DÜPONT
Christian EHLER
Markus FERBER
Michael GAHLER
Jens GIESEKE
Niclas HERBST
Monika HOHLMEIER
Peter JAHR
Peter LIESE
Norbert LINS
David McALLISTER
Marlene MORTLER
Angelika NIEBLER
Markus PIEPER
Dennis RADTKE
Christine SCHNEIDER
Sven SCHULZE
Andreas SCHWAB
Ralf SEEKATZ
Sven SIMON
Sabine VERHEYEN
Axel VOSS
Marion WALSMANN
Manfred WEBER
Rainer WIELAND
Ondrej OBERGRUBER
Dienstverleners
Mikuláš PEKSA
Claudia OBERHAUSER
Plaatselijke medewerkers
Angelika NIEBLER
Laad meer
Medewerkers van de ondervoorzitters/van de quaestoren
Assistenten van ondervoorzitters en quaestoren zijn tijdelijke functionarissen van het Europees Parlement die de ondervoorzitter of quaestor in de uitoefening van zijn taak als ondervoorzitter of quaestor bijstaan, met name in verband met de vergaderingen van het Bureau, van de quaestoren of de werkgroepen daarvan, en hun specifieke portefeuilles. Zij werken onder de leiding en het gezag van hun ondervoorzitter of quaestor die zij ook kunnen vergezellen op dienstreizen, onder specifieke voorwaarden die door het Bureau worden vastgesteld.
Geaccrediteerde medewerkers
Geaccrediteerde parlementaire medewerkers (GPM's) zijn door een of meerdere (gegroepeerde) leden van het Europees Parlement gekozen personen die worden aangeworven op grond van een rechtstreekse overeenkomst met het Europees Parlement (EP). Zij werken in de gebouwen van het Parlement, in een van de drie vergaderplaatsen - Brussel, Straatsburg of Luxemburg - en staan de leden rechtstreeks bij in hun werk, onder hun leiding en gezag en in een relatie van wederzijds vertrouwen.
Plaatselijke medewerkers
Plaatselijke medewerkers zijn natuurlijke personen die een arbeidsovereenkomst hebben gesloten met leden om hen bij te staan in de lidstaat waar zij verkozen zijn. Deze overeenkomsten vallen onder het nationale recht van de lidstaat in kwestie.
Dienstverleners
Een dienstverlener is een natuurlijke of rechtspersoon die een dienstcontract heeft gesloten met een lid om deze bij te staan in de lidstaat waar hij of zij verkozen is. De te verlenen diensten moeten doelgericht, nauwkeurig omschreven en rechtstreeks verbonden zijn met de uitoefening van het mandaat van het lid. De overeenkomst valt onder het nationale recht van de lidstaat in kwestie.
Betalingsgemachtigden
Derdebetalenden zijn natuurlijke of rechtspersonen die naar behoren zijn gemachtigd in een lidstaat om beroepshalve de fiscale en sociale-zekerheidsaspecten die voortvloeien uit de door het lid gesloten arbeidsovereenkomsten of dienstencontracten (krachtens het nationale recht van de lidstaat en, in voorkomend geval, het recht van de Unie) te beheren.
Stagiairs
Stagiairs zijn personen die een stageovereenkomst met een lid hebben gesloten. Deze stages dragen bij aan het Europese (beroeps)onderwijs en bevorderen een beter begrip van de werking van de instelling, en kunnen plaatsvinden in de gebouwen van het Parlement of in de lidstaat waar het lid verkozen is.
Nadere informatie vindt u in de Bepalingen betreffende het personeel.