Please fill this field

Zoek

Medewerkers Soort Leden
Karla VACULINOVA
Dienstverleners
Michaela ŠOJDROVÁ
David VADOCZ
Dienstverleners
Balázs HIDVÉGHI
Juho Henrikki VAEAENAENEN
Geaccrediteerde medewerkers
Mauri PEKKARINEN
Lauri Juhani VAEAENAENEN
Geaccrediteerde medewerkers
Silvia MODIG
Tamara VAGNER
Geaccrediteerde medewerkers
Rasmus ANDRESEN
Raakel Elsi Henrika VAHARAUTIO
Geaccrediteerde medewerkers
Elsi KATAINEN
Algis VAICELIUNAS
Plaatselijke medewerkers
Juozas OLEKAS
Lilita VAINGARDNERE
Plaatselijke medewerkers
Inese VAIDERE
Jolanta VAITIEKIENE
Plaatselijke medewerkers
Bronis ROPĖ
Marton VAJNA
Geaccrediteerde medewerkers (groep)
Andrea BOCSKOR
Andor DELI
Tamás DEUTSCH
Kinga GÁL
Enikő GYŐRI
András GYÜRK
Balázs HIDVÉGHI
György HÖLVÉNYI
Lívia JÁRÓKA
Ádám KÓSA
József SZÁJER
Edina TÓTH
László TRÓCSÁNYI
Laad meer
Medewerkers van de ondervoorzitters/van de quaestoren
Assistenten van ondervoorzitters en quaestoren zijn tijdelijke functionarissen van het Europees Parlement die de ondervoorzitter of quaestor in de uitoefening van zijn taak als ondervoorzitter of quaestor bijstaan, met name in verband met de vergaderingen van het Bureau, van de quaestoren of de werkgroepen daarvan, en hun specifieke portefeuilles. Zij werken onder de leiding en het gezag van hun ondervoorzitter of quaestor die zij ook kunnen vergezellen op dienstreizen, onder specifieke voorwaarden die door het Bureau worden vastgesteld.
Geaccrediteerde medewerkers
Geaccrediteerde parlementaire medewerkers (GPM's) zijn door een of meerdere (gegroepeerde) leden van het Europees Parlement gekozen personen die worden aangeworven op grond van een rechtstreekse overeenkomst met het Europees Parlement (EP). Zij werken in de gebouwen van het Parlement, in een van de drie vergaderplaatsen - Brussel, Straatsburg of Luxemburg - en staan de leden rechtstreeks bij in hun werk, onder hun leiding en gezag en in een relatie van wederzijds vertrouwen.
Plaatselijke medewerkers
Plaatselijke medewerkers zijn natuurlijke personen die een arbeidsovereenkomst hebben gesloten met leden om hen bij te staan in de lidstaat waar zij verkozen zijn. Deze overeenkomsten vallen onder het nationale recht van de lidstaat in kwestie.
Dienstverleners
Een dienstverlener is een natuurlijke of rechtspersoon die een dienstcontract heeft gesloten met een lid om deze bij te staan in de lidstaat waar hij of zij verkozen is. De te verlenen diensten moeten doelgericht, nauwkeurig omschreven en rechtstreeks verbonden zijn met de uitoefening van het mandaat van het lid. De overeenkomst valt onder het nationale recht van de lidstaat in kwestie.
Betalingsgemachtigden
Derdebetalenden zijn natuurlijke of rechtspersonen die naar behoren zijn gemachtigd in een lidstaat om beroepshalve de fiscale en sociale-zekerheidsaspecten die voortvloeien uit de door het lid gesloten arbeidsovereenkomsten of dienstencontracten (krachtens het nationale recht van de lidstaat en, in voorkomend geval, het recht van de Unie) te beheren.
Stagiairs
Stagiairs zijn personen die een stageovereenkomst met een lid hebben gesloten. Deze stages dragen bij aan het Europese (beroeps)onderwijs en bevorderen een beter begrip van de werking van de instelling, en kunnen plaatsvinden in de gebouwen van het Parlement of in de lidstaat waar het lid verkozen is.
Nadere informatie vindt u in de Bepalingen betreffende het personeel.