Amelia ANDERSDOTTER
Amelia ANDERSDOTTER
Szwecja

Data urodzenia : , Uppsala

Siódma kadencja Parlamentu Amelia ANDERSDOTTER

Grupy polityczne

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członkini

Partie krajowe

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Piratpartiet (Szwecja)

Deputowani

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Zastępstwo

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Handlu Międzynarodowego
  • 24-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Kontroli Budżetowej
  • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej

all-activities

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mającego na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniającego dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012

20-03-2014 A7-0190/2014 PE522.762v02-00 ITRE
Pilar del CASTILLO VERA

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie strategii wolności cyfrowej w polityce zagranicznej UE

20-09-2012 INTA_AD(2012)492658 PE492.658v02-00 INTA
Amelia ANDERSDOTTER

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru, Konfederacją Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

05-06-2012 ITRE_AD(2012)483518 PE483.518v02-00 ITRE
Amelia ANDERSDOTTER

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall oraz zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE

09-01-2014 ITRE_AD(2014)522901 PE522.901v03-00 ITRE
Adina-Ioana VĂLEAN

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii

19-12-2013 ITRE_AD(2013)519596 PE519.596v02-00 ITRE
Pilar del CASTILLO VERA

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia interoperacyjnej usługi eCall w całej UE

04-12-2013 ITRE_AD(2013)519838 PE519.838v02-00 ITRE
Adina-Ioana VĂLEAN

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie promowania włączenia społecznego i zwalczania wszelkich form dyskryminacji na rynku pracy

16-01-2014 P7_DCL(2014)0009 Wygasła
Salvador SEDÓ i ALABART Thomas MANN Raimon OBIOLS Michael CASHMAN Jacek PROTASIEWICZ Antonio CANCIAN Ismail ERTUG Marta ANDREASEN Amelia ANDERSDOTTER Phil BENNION Davor Ivo STIER
Data otwarcia : 16-01-2014
Termin : 16-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 75 - 17-04-2014

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie ochrony dzieci i ich praw w kontekście internetowej przestrzeni nazw ukierunkowanej na dzieci

09-09-2013 P7_DCL(2013)0014 Wygasła
Tanja FAJON Cristiana MUSCARDINI Jan BŘEZINA Iliana IOTOVA Seán KELLY Petru Constantin LUHAN Maria da Graça CARVALHO Milan ZVER Angelika WERTHMANN Ivo VAJGL Amelia ANDERSDOTTER
Data otwarcia : 09-09-2013
Termin : 09-12-2013
Liczba sygnatariuszy : 230 - 10-12-2013

Oświadczenia

Wszystkie poniższe oświadczenia zostały podpisane przez posła, nawet jeżeli podpis nie jest widoczny w kopii on-line.