Mark DEMESMAEKER Mark DEMESMAEKER
Mark DEMESMAEKER
Belgia

Data urodzenia : ,

Ósma kadencja Parlamentu Mark DEMESMAEKER

Grupy polityczne

 • 01-07-2014 / 22-10-2014 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek
 • 23-10-2014 / 28-02-2018 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek prezydium
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek prezydium

Partie krajowe

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgia)

Wiceprzewodniczący

 • 02-03-2016 / 04-04-2017 : Komisja śledcza ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym

Deputowani

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 21-01-2016 / 01-03-2016 : Komisja śledcza ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Zastępstwo

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA Sprawozdanie z wykonania rozporządzenia (WE) nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu w UE i poza nią

13-12-2018 ENVI_AD(2018)628594 PE628.594v02-00 ENVI
Karin KADENBACH

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego

23-11-2018 TRAN_AD(2018)626844 PE626.844v02-00 TRAN
Claudia ȚAPARDEL

OPINIA w sprawie uruchomienia infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej: czas na działanie!

17-08-2018 ENVI_AD(2018)620875 PE620.875v03-00 ENVI
Christel SCHALDEMOSE

Pytania ustne

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) NL

04-04-2019

De scheidslijn Oost- versus West-Europa heeft ertoe geleid dat er op het gehele “Mobility Package I” geen eensgezinde positie van het Parlement is ontstaan. Voor een dergelijk belangrijke materie is dit betreurenswaardig, en dit is het gevolg van de uitzondering van de transportsector van de reeds eerder goedgekeurde herziening van de algemene detacheringsregels – hetgeen de N-VA betreurt.
Over het algemeen is de N-VA-delegatie tevreden dat in het bijzonder de vestigingseisen voor vervoersondernemingen in de strijd tegen postbusondernemingen worden aangescherpt, cabotage niet verder wordt geliberaliseerd, de slimme tachograaf versneld wordt ingevoerd, en dat er is gestemd voor het meest werkbare compromis inzake rij- en rusttijden. Desalniettemin blijft het jammer dat we niet verder konden gaan in het creëren van een gelijk speelveld voor transportondernemingen. Onder de nieuwe regels worden – in de praktijk vaak onduidelijk af te bakenen of te controleren – vervoerssituaties uitgesloten van de detacheringsregels. Gelijk loon voor gelijk werk blijft ons strijdpunt. Zolang we dit niet afdwingen, zullen we sociale dumping en oneerlijke concurrentie niet uitroeien. Ook de afkoelperiode voor cabotage zet de Vlaamse transportsector op een concurrentienadeel t.o.v. onze buurlanden. We hopen dat dit later in de onderhandelingen met de Raad nog uit de tekst zal verdwijnen.

Decyzja ustanawiająca Europejski Instrument na rzecz Pokoju (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) NL

28-03-2019

De N-VA-delegatie heeft voor dit verslag gestemd omdat wij de aanbeveling steunen om door middel van de Europese vredesfaciliteit meer synergieën en efficiëntie te bewerkstelligen voor de operationele financiering van het extern optreden dat niet kan worden gefinancierd uit de Uniebegroting. Wij steunen ook de vervanging van het Athena-mechanisme en de Vredesfaciliteit voor Afrika door deze Europese vredesfaciliteit. Wij delen daarentegen niet de in dit verslag vervatte overweging dat het externe optreden van de EU niet aangewend mag worden voor “migratiebeheer”.

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana soja MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) NL

27-03-2019

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen de betrokken ggo niet om volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en “evidence-based” beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd ingekaderd moet worden in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding (“integrated pest management”) essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie dostępnych przestrzeni miejskich oraz miast sprzyjających powszechnemu włączeniu społecznemu

12-09-2016 P8_DCL(2016)0083 Wygasła
Ramon TREMOSA i BALCELLS Marian HARKIN Ádám KÓSA Gesine MEISSNER Izaskun BILBAO BARANDICA Mark DEMESMAEKER Ivan JAKOVČIĆ Davor ŠKRLEC Igor ŠOLTES Helga STEVENS
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 68 - 13-12-2016

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie powstrzymania procederu pobierania narządów od więźniów sumienia w Chinach

27-04-2016 P8_DCL(2016)0048 Przyjęta
Louis MICHEL Tunne KELAM László TŐKÉS Cristian Dan PREDA Ramon TREMOSA i BALCELLS Mark DEMESMAEKER Tomáš ZDECHOVSKÝ Arne GERICKE Klaus BUCHNER Stefan ECK Branislav ŠKRIPEK Patricija ŠULIN
Data otwarcia : 27-04-2016
Termin : 27-07-2016
Przyjęto : 27-07-2016
Lista sygnatariuszy : P8_PV(2016)09-12(ANN-2)
Liczba sygnatariuszy : 414 - 27-07-2016

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie europejskiej inicjatywy dotyczącej miodu na śniadanie oraz Światowego Dnia Pszczół

11-04-2016 P8_DCL(2016)0033 Wygasła
Franc BOGOVIČ Karl-Heinz FLORENZ James NICHOLSON Françoise GROSSETÊTE Frédérique RIES Jo LEINEN Bart STAES Alojz PETERLE Kateřina KONEČNÁ Mairead McGUINNESS Albert DESS Anneli JÄÄTTEENMÄKI Marc TARABELLA Vladimir URUTCHEV Sirpa PIETIKÄINEN Viorica DĂNCILĂ Pavel POC Giovanni LA VIA Elisabeth KÖSTINGER Paolo DE CASTRO Tanja FAJON Milan ZVER Ivo VAJGL Jozo RADOŠ Mark DEMESMAEKER Dubravka ŠUICA Miroslav POCHE Norbert ERDŐS Tomáš ZDECHOVSKÝ György HÖLVÉNYI Benedek JÁVOR Sofia RIBEIRO Marijana PETIR Ivan JAKOVČIĆ Renata BRIANO Rosa D'AMATO Nicola CAPUTO Igor ŠOLTES Annie SCHREIJER-PIERIK Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ Patricija ŠULIN Romana TOMC Bronis ROPĖ Mihai ŢURCANU
Data otwarcia : 11-04-2016
Termin : 11-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 224 - 12-07-2016

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.