Yana TOOM Yana TOOM
Yana TOOM

Grupa Renew Europe

Członkini

Estonia - Eesti Keskerakond (Estonia)

Data urodzenia : , Tallinn

Ósma kadencja Parlamentu Yana TOOM

Grupy polityczne

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini

Partie krajowe

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eesti Keskerakond (Estonia)

Deputowani

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Petycji
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Petycji

Zastępstwo

 • 14-07-2014 / 26-05-2016 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 27-05-2016 / 01-07-2019 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile
 • 27-05-2016 / 01-07-2019 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro

29-09-2017 EMPL_AD(2017)606272 PE606.272v02-00 EMPL
Yana TOOM

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja i agencje wykonawcze

17-02-2016 CULT_AD(2016)572998 PE572.998v02-00 CULT
Yana TOOM

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym

13-03-2019 CULT_AD(2019)632087 PE632.087v02-00 CULT
Julie WARD

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze

23-01-2019 CULT_AD(2019)628678 PE628.678v02-00 CULT
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) za rok budżetowy 2017

23-01-2019 CULT_AD(2019)628679 PE628.679v02-00 CULT
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Pytania ustne

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (A8-0382/2018 - Laura Agea) EN

27-03-2019

I voted in favour of the Parliament’s proposal on amendments to the Directive on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work. The EU had to respond quickly to new research data to minimise the health risks for Europeans. I also believe that Member States can take on even more ambitious tasks and set even stricter rules in this area.

Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym (A8-0245/2018 - Axel Voss) EN

26-03-2019

. ‒ Articles 11 and 13 of this Directive will breach human rights by creating obstacles in the way we seek, receive and impart information.
While we can all agree that the rights of creators need to be protected, the text of the Directive is not balanced.
The impact on fundamental rights will be high and there are no guarantees that creators will actually benefit from this.
It is unfortunate that after the long process, the European Parliament has failed to adopt alternative solutions, which were offered more than once.
I have always been a strong opponent of this Directive and have also this time voted against.

Prawa podstawowe osób pochodzenia afrykańskiego (B8-0212/2019) EN

26-03-2019

I fully support the resolution. In the EU, 15 million people of African descent are subjected to racism, discrimination and xenophobia on a daily basis. We need both the EU institutions and the Member States to fight ethnic discrimination and hate crime and to promote active participation of people of African descent in political, social and economic life and to support all kind of strategies for their social inclusion and integration. Police and other law enforcement agencies shall end the practices of racial or ethnic profiling in their work.

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie stworzenia i promocji europejskiej karty miejskiej

24-10-2016 P8_DCL(2016)0114 Wygasła
Brian HAYES Patricija ŠULIN Deirdre CLUNE Ivo VAJGL José BLANCO LÓPEZ Yana TOOM Dieter-Lebrecht KOCH Izaskun BILBAO BARANDICA Claudia ȚAPARDEL Alberto CIRIO Tom VANDENKENDELAERE Roberta METSOLA Isabella DE MONTE
Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 43 - 25-01-2017

Oświadczenie pisemne w sprawie unijnego systemu niebieskiej karty dla migrantów

06-06-2016 P8_DCL(2016)0057 Wygasła
Deirdre CLUNE Claudia ȚAPARDEL Markus PIEPER Marian-Jean MARINESCU Salvatore Domenico POGLIESE Marian HARKIN Yana TOOM Renate WEBER David CASA Brian HAYES
Data otwarcia : 06-06-2016
Termin : 06-09-2016
Liczba sygnatariuszy : 29 - 07-09-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie promowania europejskiej kultury

27-04-2016 P8_DCL(2016)0046 Wygasła
Maite PAGAZAURTUNDÚA María Teresa GIMÉNEZ BARBAT Esteban GONZÁLEZ PONS José BLANCO LÓPEZ Iratxe GARCÍA PÉREZ Santiago FISAS AYXELÀ Yana TOOM Eider GARDIAZABAL RUBIAL Fabio Massimo CASTALDO Isabella ADINOLFI
Data otwarcia : 27-04-2016
Termin : 27-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 86 - 28-07-2016

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg