Eleonora EVI Eleonora EVI
Eleonora EVI

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie

Członkini

Włochy - Independent (Włochy)

Data urodzenia : , Milano

Ósma kadencja Parlamentu Eleonora EVI

Grupy polityczne

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej - Członkini
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Niezrzeszeni
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej - Członkini

Partie krajowe

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movimento 5 Stelle (Włochy)

Deputowani

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Petycji
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Komisja śledcza ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Petycji

Zastępstwo

 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona)

03-10-2017 PETI_AD(2017)597694 PE597.694v04-00 PETI
Eleonora EVI

OPINIA w sprawie unijnych możliwości zwiększenia dostępu do leków

15-11-2016 PETI_AD(2016)582217 PE582.217v02-00 PETI
Eleonora EVI

OPINIA w sprawie zrównoważonej mobilności w miastach

18-06-2015 ENVI_AD(2015)554824 PE554.824v02-00 ENVI
Eleonora EVI

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE

21-02-2019 PETI_AD(2019)629635 PE629.635v02-00 PETI
Cecilia WIKSTRÖM

OPINIA w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE

21-01-2019 PETI_AD(2019)606045 PE606.045v02-00 PETI
Josep-Maria TERRICABRAS

OPINIA Sprawozdanie z wykonania rozporządzenia (WE) nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu w UE i poza nią

13-12-2018 ENVI_AD(2018)628594 PE628.594v02-00 ENVI
Karin KADENBACH

Pytania ustne

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Interpelacje dotyczące kwestii drugorzędnych

Interpelacje dotyczące kwestii drugorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 130a Regulaminu, załącznik III

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 139 Regulaminu, załącznik III

Inne działania parlamentarne

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) IT

18-04-2019

Ho lavorato per il Movimento 5 Stelle a questo provvedimento, con il quale finalmente recuperiamo il ritardo accumulato rispetto ad altre parti del mondo, come la Cina, il Giappone e gli Stati Uniti, dove standard sulle emissioni ed il consumo di carburante di veicoli pesanti, hanno già obbligato i costruttori a mettere sul mercato, modelli più efficienti e meno inquinanti.
In base alle regole adottate in via definita, i veicoli pesanti nuovi, immessi sul mercato UE nel 2025, dovranno emettere il 15% di CO2 in meno rispetto al 2019. Nel 2030 la riduzione accordata sarà invece del 30%. Mi fa piacere, inoltre, che per incentivare l'elettrificazione di questo settore, oggi in uno stadio embrionale, siamo riusciti a indicare la quota di mercato che i veicoli pesanti a zero e basse emissioni, dovranno raggiungere dal 2025, vale a dire il 2% rispetto al totale di tutti i veicoli nuovi). Il che non era scontato, viste le resistenze di alcuni Stati membri, ed è segnale chiaro che come legislatori, abbiamo voluto dare ai costruttori, sulle scelte da compiere nella transizione verso sistemi di propulsione puliti e diversi dal diesel, che oggi alimenta la gran parte dei mezzi pesanti in circolazione in Europa.

Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) IT

18-04-2019

La direttiva sulla promozione dei veicoli puliti è uno dei provvedimenti chiave sulla mobilità sostenibile, di cui mi sono occupata nell'ultima fase della legislatura. Finora, la loro promozione attraverso gli appalti pubblici non ha portato i frutti sperati, a causa di regole troppo farraginose, ma l'accordo negoziato per modificare la direttiva 2009/33/CE cambierà la situazione attuale. Abbiamo lavorato per introdurre regole più semplici per gli enti appaltanti e ci siamo accordati, per fissare obiettivi di acquisto vincolanti, che ciascun paese UE dovrà raggiungere nel 2025 e nel 2030, sia per i veicoli leggeri, sia per i veicoli pesanti, in rapporto alla popolazione e al PIL nazionale. In questo quadro l'Italia dovrà dotarsi del 38,5% di veicoli leggeri puliti nel 2025 e nel 2030. Gli autobus puliti, invece, dovranno rappresentare il 45% nel 2025 e il 65% nel 2030.
Un elemento dell'accordo, per cui ho lottato, è stata l'introduzione di un sotto-obiettivo per l'acquisto di autobus urbani a zero emissioni, che dovranno essere almeno il 50% di tutti gli autobus puliti acquistati nel 2025 e nel 2030. Mi fa piacere che questo sotto-obiettivo sia cristallizzato nell'accordo, considerato il ruolo essenziale dell'elettromobilità, nella lotta all'inquinamento atmosferico, nel nostro paese e in Europa.

Kompleksowe ramy Unii Europejskiej dotyczące substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (B8-0241/2019) IT

18-04-2019

Gli interferenti endocrini sono quelle sostanze chimiche che alterano la regolazione ormonale, incidendo su tutti o quasi gli aspetti della vita umana, quali in primo luogo la riproduzione. Influiscono altresì sull'insorgenza del cancro, sulle malattie congenite così come sulle difese immunitarie dell'uomo. Già nel 2016, sugli interferenti endocrini, venne presentata una risoluzione che riguardava la mancata adozione, da parte della Commissione europea, dei criteri scientifici per la loro identificazione.
Il tema ritorna oggi in agenda al Parlamento europeo con una importante risoluzione, cofirmata da quasi tutti i gruppi politici, proprio perché la Commissione non ha ancora adottato alcuna strategia né tantomeno adottato misure orizzontali (previste entro il 2015) per contrastare questo fenomeno.
La risoluzione, di cui il Movimento 5 Stelle è stato promotore, invita la Commissione ad introdurre misure atte ad equiparare la risposta alla minaccia costituita dagli interferenti endocrini alle sostanze cancerogene e, per questo motivo, ridurre l'esposizione complessiva degli esseri umani a questi tipi di sostanze.
Il testo finale chiede altresì che entro il 2020, la Commissione pervenga ad una definizione orizzontale degli interferenti endocrini e che vengano inserite disposizioni specifiche per gli Interferenti endocrini sul regolamento sui cosmetici e nella direttiva, sulla sicurezza dei giocattoli.

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 140 i 141, załącznik III

Odpowiedzi na pytania do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Odpowiedzi na pytania posłów skierowane do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Art. 140 i 141 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie prawa konsumentów do świadomego wyboru żywności

12-12-2016 P8_DCL(2016)0128 Wygasła
Marijana PETIR Alojz PETERLE Vladimir URUTCHEV Giovanni LA VIA Karin KADENBACH Tibor SZANYI Benedek JÁVOR Eleonora EVI Claudia ȚAPARDEL Fulvio MARTUSCIELLO Nicola CAPUTO Daniel BUDA Patricija ŠULIN
Data otwarcia : 12-12-2016
Termin : 12-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 46 - 13-03-2017

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie ponownego rozważenia zasadności budowy kolei dużej prędkości na trasie Lyon-Turyn

24-10-2016 P8_DCL(2016)0111 Wygasła
Marco VALLI Michèle RIVASI Karima DELLI Tiziana BEGHIN Eleonora EVI Marco ZANNI David BORRELLI Marco AFFRONTE Barbara SPINELLI Laura AGEA Fabio Massimo CASTALDO Dario TAMBURRANO Isabella ADINOLFI Laura FERRARA Rosa D'AMATO Daniela AIUTO Piernicola PEDICINI Ignazio CORRAO Giulia MOI Curzio MALTESE Eleonora FORENZA Marco ZULLO
Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 43 - 25-01-2017

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie opodatkowania środków higieny dla kobiet, takich jak tampony

12-09-2016 P8_DCL(2016)0089 Wygasła
Karima DELLI Marisa MATIAS Merja KYLLÖNEN Eleonora EVI Laura AGEA Fabio Massimo CASTALDO Josep-Maria TERRICABRAS Monika VANA Molly SCOTT CATO Anneliese DODDS Ernest URTASUN Ángela VALLINA Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Linnéa ENGSTRÖM
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 110 - 13-12-2016

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg