Fabio Massimo CASTALDO Fabio Massimo CASTALDO
Fabio Massimo CASTALDO

Niezrzeszeni

Włochy - Movimento 5 Stelle (Włochy)

Data urodzenia : ,

Ósma kadencja Parlamentu Fabio Massimo CASTALDO

Grupy polityczne

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej - Członek
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Niezrzeszeni
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej - Członek

Partie krajowe

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movimento 5 Stelle (Włochy)

Wiceprzewodniczący

 • 15-11-2017 / 01-07-2019 : Parlament Europejski

Deputowani

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 15-11-2017 / 01-07-2019 : Prezydium

Zastępstwo

 • 01-07-2014 / 27-08-2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 01-07-2014 / 07-06-2016 : Komisja Prawna
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 23-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 13-01-2015 / 18-01-2017 : Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia
 • 13-01-2015 / 01-07-2019 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
 • 13-01-2015 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku
 • 08-06-2016 / 18-01-2017 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 29-06-2016 / 18-01-2017 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 19-01-2017 / 25-02-2018 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 19-01-2017 / 26-02-2018 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra
 • 11-01-2018 / 01-07-2019 : Delegacja do Komisji Parlamentarnej Partnerstwa UE-Armenia, do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Azerbejdżan oraz do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Gruzja
 • 26-02-2018 / 01-07-2019 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Kamerun IT

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-109-0000)

Brunei IT

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-128-0000)

Skład grup politycznych EN

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-127-0000)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego

06-12-2018 AFET_AD(2018)627593 PE627.593v03-00 AFET
Fabio Massimo CASTALDO

OPINIA w sprawie sprawozdania okresowego dotyczącego wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia

11-10-2018 AFCO_AD(2018)625593 PE625.593v02-00 AFCO
Fabio Massimo CASTALDO

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014

01-10-2018 AFET_AD(2018)627015 PE627.015v02-00 AFET
Fabio Massimo CASTALDO

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz

07-12-2018 AFET_AD(2018)628605 PE628.605v02-00 AFET
Eduard KUKAN

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej na podstawie Traktatu Euratom

22-11-2018 AFET_AD(2018)627713 PE627.713v04-00 AFET
Petras AUŠTREVIČIUS

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Fundusz Obronny

14-11-2018 AFET_AD(2018)627021 PE627.021v02-00 AFET
David McALLISTER

Projekt(-y) rezolucji

Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Interpelacje dotyczące kwestii drugorzędnych

Interpelacje dotyczące kwestii drugorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 130a Regulaminu, załącznik III

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 139 Regulaminu, załącznik III

Inne działania parlamentarne

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) IT

28-03-2019

Il Parlamento è chiamato ad adottare la propria posizione in prima lettura sulla proposta della Commissione di liberalizzare i visti con il Kosovo presentata nel maggio del 2016.
La nostra posizione è di apertura nei confronti dei paesi dei Balcani, incluso il Kosovo, a patto che tutti i requisiti relativi ai criteri di adesione siano rispettati. Abbiamo quindi espresso voto positivo in Plenaria per dare mandato alla relatrice, socialista slovena, di aprire i negoziati con il Consiglio.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) (A8-0288/2018 - Michel Dantin) IT

28-03-2019

In questa relazione abbiamo tentato di promuovere l'accesso all'acqua nell'ambito della Drinking Water Directive, in linea con le iniziative politiche e legislative intraprese a livello nazionale, in particolare, acqua pubblica e campagna contro le bottiglie di plastica monouso. Il Consiglio ha acconsentito all'inclusione di disposizioni sull'accesso all'acqua e di un approccio più rigoroso sulle PFAS.
Purtroppo, però, il testo finale non è condivisibile poiché sul versante "accesso all'acqua" non ci sono stati sviluppi che migliorino in modo sufficiente la proposta (nella parte in cui risponde alla ICE "Right2Water") e perché sul versante "tutela della salute" si era registrato un arretramento sulla PFAS.
Purtroppo, i cittadini italiani ed europei dovranno ancora attendere per avere le risposte in tema di accesso all'acqua e di tutela della salute umana.

Ramy zapobiegawczej restrukturyzacji, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność restrukturyzacji, niewypłacalności i procedur zwolnienia (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) IT

28-03-2019

La proposta riguarda l'armonizzazione delle procedure per ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti a livello europeo. Nonostante l'intento del testo sia positivo e possa portare vantaggi a livello di risparmio di tempo e risorse per le aziende sane costrette a chiudere, comporta un rischio dovuto alle profonde differenze tra i vari sistemi fallimentari adottati nei vari Stati membri.
Tuttavia, in seguito al recepimento nel testo dell'ottima posizione della commissione parlamentare occupazione e affari sociali, la posizione del Parlamento si presenta come senz'altro migliorativa rispetto alla proposta della Commissione e quindi è possibile sostenerla.

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 140 i 141, załącznik III

Odpowiedzi na pytania do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Odpowiedzi na pytania posłów skierowane do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Art. 140 i 141 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie przystąpienia UE do Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka

12-12-2016 P8_DCL(2016)0135 Wygasła
Alessandra MUSSOLINI Jean LAMBERT Mairead McGUINNESS Nathalie GRIESBECK Anna Maria CORAZZA BILDT Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Constance LE GRIP Roberta METSOLA Doru-Claudian FRUNZULICĂ Barbara SPINELLI Fabio Massimo CASTALDO Enrico GASBARRA Nicola CAPUTO Caterina CHINNICI József NAGY
Data otwarcia : 12-12-2016
Termin : 12-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 120 - 13-03-2017

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie promowania produktów ekologicznych w stołówkach

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Wygasła
Eric ANDRIEU Zbigniew KUŹMIUK Viorica DĂNCILĂ Martin HÄUSLING Ivan JAKOVČIĆ Fabio Massimo CASTALDO Edouard MARTIN Daniel BUDA Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ Marco ZULLO
Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 75 - 25-01-2017

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie konieczności wspierania i promowania możliwości zatrudnienia ludzi młodych w regionie eurośródziemnomorskim

24-10-2016 P8_DCL(2016)0116 Wygasła
Tokia SAÏFI Marielle DE SARNEZ Inés AYALA SENDER Lorenzo CESA Santiago FISAS AYXELÀ Mariya GABRIEL Marie-Christine VERGIAT Ivo VAJGL Fabio Massimo CASTALDO Brando BENIFEI Alessia Maria MOSCA María Teresa GIMÉNEZ BARBAT
Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 88 - 25-01-2017

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg