Bolesław G. PIECHA Bolesław G. PIECHA
Bolesław G. PIECHA
Polska

Data urodzenia : , Rybnik

Ósma kadencja Parlamentu Bolesław G. PIECHA

Grupy polityczne

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek

Partie krajowe

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Przewodniczący

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM-UE

Wiceprzewodniczący

 • 12-03-2018 / 12-12-2018 : Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu

Deputowani

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegacja do Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM-UE
 • 17-09-2014 / 24-11-2014 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 08-02-2018 / 11-03-2018 : Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu

Zastępstwo

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 25-11-2014 / 18-01-2017 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 03-06-2015 / 01-07-2015 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 19-05-2016 / 16-06-2016 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Transportu i Turystyki

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE

25-02-2019 ENVI_AD(2019)631995 PE631.995v03-00 ENVI
Bolesław G. PIECHA

OPINIA w sprawie kompleksowej europejskiej polityki przemysłowej w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki

21-11-2018 ENVI_AD(2018)623609 PE623.609v02-00 ENVI
Bolesław G. PIECHA

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019

31-01-2019 ENVI_AD(2019)631843 PE631.843v02-00 ENVI
Andrey KOVATCHEV

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) za rok budżetowy 2017

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627683 PE627.683v02-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) za rok budżetowy 2017

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627699 PE627.699v02-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

Projekt(-y) rezolucji

Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.