Jadwiga WIŚNIEWSKA Jadwiga WIŚNIEWSKA
Jadwiga WIŚNIEWSKA

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Członkini

Polska - Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca Jadwiga WIŚNIEWSKA

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wpływu zmiany klimatu na najsłabsze grupy ludności w krajach rozwijających się

19-10-2020 LIBE_AD(2020)653786 PE653.786v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

OPINIA w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021

24-09-2020 FEMM_AD(2020)655750 PE655.750v03-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

OPINIA w sprawie sztucznej inteligencji w sektorze edukacji i kultury oraz w sektorze audiowizualnym

14-09-2020 FEMM_AD(2020)646839 PE646.839v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655871 PE655.871v01-00 FEMM
Sirpa PIETIKÄINEN

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655872 PE655.872v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

OPINIA w sprawie europejskiej strategii na rzecz równouprawnienia płci

22-07-2020 LIBE_AD(2020)648624 PE648.624v02-00 LIBE
Evin INCIR

OPINIA w sprawie wpływu zmiany klimatu na najsłabsze grupy ludności w krajach rozwijających się

09-07-2020 ENVI_AD(2020)650533 PE650.533v02-00 ENVI
Mick WALLACE

OPINIA w sprawie sprawozdania z wdrażania krajowych strategii integracji Romów: zwalczanie negatywnych postaw wobec osób pochodzenia romskiego w Europie

09-07-2020 FEMM_AD(2020)653791 PE653.791v02-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

OPINIA w sprawie stwierdzenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności

08-07-2020 FEMM_AD(2020)652283 PE652.283v03-00 FEMM
Evelyn REGNER

Opinia w sprawie wytycznych dotyczących budżetu na rok 2021 – sekcja III

07-04-2020 FEMM_AL(2020)650378 PE650.378v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg