Jadwiga WIŚNIEWSKA Jadwiga WIŚNIEWSKA
Jadwiga WIŚNIEWSKA

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Członkini

Polska - Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania Jadwiga WIŚNIEWSKA

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Program InvestEU (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli)

13-11-2020

InvestEU ma zastąpić sukcesywnie realizowany w ostatnich latach Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI), z którego Polska pozyskała znaczne fundusze. Nowy program ma na celu domknięcie luki inwestycyjnej trapiącej Europę. Pobudzenie inwestycji, które wesprą konkurencyjność oraz ekonomiczną, terytorialną i społeczną spójność Europy jest kluczowe szczególnie ze względu na kryzys gospodarczy powiązany z pandemią COVID-19 i zieloną transformację, która najbardziej dotyka mniej zamożne państwa UE. Biorąc pod uwagę przyszłe negocjacje pomiędzy Parlamentem i Radą, zdecydowałam się wesprzeć obecną propozycję mimo zastrzeżeń, co do zmniejszenia elastyczności funduszu. Decyzja o finalnym wsparciu InvestEU po zakończeniu międzyinstytucjonalnych negocjacji, jak i innych programów związanych z wieloletnimi ramami finansowymi, będzie uzależniona od rozwiązania kwestii tzw. mechanizmu praworządności, dyskutowanego w ramach innej procedury legislacyjnej.

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między EU a Senegalem: protokół wykonawczy (A9-0180/2020 - Izaskun Bilbao Barandica)

11-11-2020

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Senegalu a UE weszła w życie 20 listopada 2014 r. i od tego czasu jest automatycznie przedłużana. Ostatni protokół wygasł 19 listopada 2019 r.
Nowy protokół przewiduje zapewnienie statkom unijnym uprawnień do połowów na wodach Senegalu w oparciu o najlepsze dostępne opinie naukowe i z uwzględnieniem zaleceń Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT). W nowym protokole uwzględniono wyniki oceny ostatniego protokołu (na lata 2014–2019) oraz perspektywicznej oceny potrzeby zawarcia nowego protokołu. Obie oceny przeprowadzili eksperci zewnętrzni. Nowy protokół obejmuje okres pięciu lat.

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Seszelami oraz protokół wykonawczy do tej umowy (na lata 2020–2026) (A9-0185/2020 - Caroline Roose)

11-11-2020

UE podpisała nową umowę o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów z Republiką Seszeli i protokół wykonawczy do tej umowy. Umowa ta dotyczy połowów tuńczyka. Oba akty będą obowiązywać przez okres sześciu lat (2020–2026). Pod względem finansowym umowa między UE a Seszelami jest piątą co do wielkości unijną umową w sprawie połowów i najważniejszą umową w regionie Oceanu Indyjskiego. W umowie przyznano prawa połowowe statkom UE poławiającym głównie różne gatunki tuńczyka w wodach Seszeli.

Wspólny system podatku od wartości dodanej: identyfikacja podatników w Irlandii Północnej (A9-0200/2020 - Irene Tinagli)

11-11-2020

Mając uwadze konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania unijnego systemu VAT w kontekście postanowień protokołu, poparłam wniosek zmieniający dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie identyfikacji podatników w Irlandii Północnej.
Celem przedstawionego przez Komisję Europejską wniosku jest wprowadzenie odrębnych numerów identyfikacyjnych VAT zawierających indywidualny prefiks („XI”), pozwalający na rozróżnienie między podatnikami VAT i osobami prawnymi niebędącymi podatnikami VAT, których transakcje w zakresie towarów znajdujących się w Irlandii Północnej będą podlegać unijnym przepisom o VAT po zakończeniu okresu przejściowego ustalonego w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej.

Przyszłość europejskiej edukacji w kontekście Covid-19 (B9-0338/2020)

21-10-2020

Edukacja europejska wymaga poprawy i elastyczności. Nauczyciele, jak i uczniowie stoją przed edukacyjnymi wyzwaniami podczas pandemii COVID-19, dlatego należy dąźyć do kształtowania bardziej dynamicznej struktury edukacji, która uwzględnia cyfryzację przy jednoczesnym zachowaniu podstawowej potrzeby personalnego kontaktu w procesie edukacyjnym.

Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią (A9-0166/2020 - Dragoş Tudorache)

20-10-2020

Raport przedstawia sytuację w Mołdawii oraz postępy kraju we wdrażaniu Umowy Stowarzyszeniowej (AA) oraz Pogłębionej i Kompleksowej Strefy Wolnego Handlu (DCFTA) z UE. Wyraża zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami, w tym w zakresie państwa prawa, braku efektów śledztwa w sprawie olbrzymiej defraudacji w 2014 roku oraz słabości instytucji państwowych. Podkreśla, że uwolnienie środków pomocowych ze strony UE jest uzależnione od realnych reform. Wzywa też władze do wzmocnienia mechanizmów demokratycznych, polepszenia prawa wyborczego (następne wybory prezydenckie odbędą się w grudniu 2020), a także wolności mediów, które obecnie są skoncentrowane w rękach oligarchów oraz upolitycznione.
Z drugiej strony sprawozdanie uznaje sukcesy we wdrażaniu programu ruchu bezwizowego. Opisuje też wprowadzone dotąd reformy związane z AA, a także inne dziedziny, takie jak współpraca w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, próby rozwiązania problemów z Nadniestrzem, jakość zarządzania, handel i współpraca gospodarcza, środowisko, energetyka i inne.

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Hiszpanii – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors (A9-0192/2020 - Valerie Hayer)

19-10-2020

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) zapewnia dodatkowe wsparcie pracownikom dotkniętym konsekwencjami poważnych zmian strukturalnych w handlu światowym lub skutkami światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz pomaga im w powrocie na rynek pracy. Hiszpania złożyła wniosek o wkład finansowy z EFG w celu wsparcia pracowników sektorów pomocniczych przemysłu stoczniowego w Galicji w związku ze zwolnieniami 960 pracowników.
Komisja i Rada zgadzają się, że warunki zostały spełnione i Hiszpania jest uprawniona do otrzymania wkładu finansowego w wysokości niewiele ponad 2 milionów euro, co stanowi 60 % całkowitych kosztów. Jest to pierwszy wniosek rozpatrzony w ramach budżetu na rok 2020.

Decyzja o upoważnieniu Francji do zawarcia umowy międzynarodowej dotyczącej tunelu pod kanałem La Manche (C9-0211/2020)

08-10-2020

Aby zapewnić bezpieczne i wydajne działanie w tunelu pod kanałem La Manche i uniknąć luk prawnych, najlepiej jest nadal mieć jeden organ ds. bezpieczeństwa stosujący te same zasady w całym tunelu. Jeśli nic nie zostanie uzgodnione, od 1 stycznia 2021 r. krajowe organy ds. bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii i Francji miałyby władzę nad każdą połową tunelu, a przepisy UE nie miałyby już zastosowania do części tunelu podlegającej jurysdykcji Wielkiej Brytanii.
Sprawozdanie upoważnienia Francję do negocjowania nowej umowy międzynarodowej z Wielką Brytanią, uzupełniającej poprzednią (traktat z Canterbury), oraz przewiduje utrzymanie Komisji Międzyrządowej jako jedynego krajowego organu ds. bezpieczeństwa Eurotunelu, nawet po wystąpieniu Wielkiej Brytanii, która ma status państwa trzeciego.

Produkcja ekologiczna: data rozpoczęcia stosowania oraz niektóre inne daty (C9-0286/2020)

08-10-2020

Poparłam sprawozdanie techniczne dostosowujące termin wejścia w życie rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej, tzn. przesuwające je o rok. Rozporządzenie w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych powinno wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Komisja AGRI wystąpiła o przesunięcie terminu wejścia w życie rozporządzenia na dzień 1 stycznia 2022 r., ponieważ podmioty branżowe obawiały się, że przyjęcie wszystkich niezbędnych aktów delegowanych i wykonawczych oraz ich wdrożenie w państwach członkowskich nie zostanie ukończone przed 1 stycznia 2021.

Wzmocnienie gwarancji dla młodzieży (B9-0310/2020)

08-10-2020

Dnia 1 lipca 2020 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie pomostu do zatrudnienia – wzmocnienie Gwarancji dla młodzieży, zastępującego zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Gwarancji dla młodzieży. Wzmocniona Gwarancja dla młodzieży ma na celu dotarcie do większej liczby młodych ludzi, rozszerzając przedział wiekowy na wszystkie osoby poniżej 30. roku życia, wspierając ich w rozwijaniu umiejętności i zdobywaniu doświadczenia zawodowego.
W wyniku pandemii COVID-19 stopa bezrobocia w UE rośnie, a milionom ludzi grozi utrata pracy. W kwietniu 2020 r. bezrobocie młodzieży w całej UE wynosiło 15,7% i oczekuje się, że liczba ta gwałtownie wzrośnie. Młodzi ludzie są jedną z najbardziej wrażliwych grup na rynku pracy, a ich sytuacja podczas kryzysu COVID-19 była jeszcze gorsza z powodu bardziej niepewnych form pracy i braku doświadczenia zawodowego. Istnieje potrzeba znacznego wsparcia dla tej grupy oraz zindywidualizowanych form pomocy, które pomogłyby w walce z długotrwałym bezrobociem młodzieży NEET i podniesieniu ich umiejętności w celu dostosowania się do potrzeb rynku pracy.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg