Stanisław OŻÓG Stanisław OŻÓG
Stanisław OŻÓG
Polska

Data urodzenia : , Sokołów Małopolski

Ósma kadencja Parlamentu Stanisław OŻÓG

Grupy polityczne

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek

Partie krajowe

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Deputowani

  • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Komisja Rozwoju Regionalnego
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
  • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania

Zastępstwo

  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
  • 18-09-2014 / 18-01-2017 : Komisja Budżetowa
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Budżetowa

Główne działania parlamentarne

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Zarządzania Granicami i Wiz

22-11-2018 ECON_AD(2018)627868 PE627.868v02-00 ECON
Ivana MALETIĆ

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek

14-11-2018 ECON_AD(2018)625345 PE625.345v03-00 ECON
Olle LUDVIGSSON

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram prawnych i operacyjnych europejskiej e-karty usług wprowadzonej rozporządzeniem ... [rozporządzenie ESC]

08-12-2017 ECON_AD(2017)610734 PE610.734v02-00 ECON
Olle LUDVIGSSON

Pytania ustne

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

14-03-2018

Poparłem w głosowaniu sprawozdanie dotyczące WRF po roku 2020, ponieważ opowiedziano się w nim za wypełnieniem luki po brexicie, a także za zapewnieniem dodatkowych środków na nowe priorytety UE.
Zgodnie z tym sprawozdaniem w nowym budżecie środki na fundusz spójności i WPR mają zostać zapewnione przynajmniej na dotychczasowym poziomie i, co więcej, zawiera ono apel do Komisji o wyrównanie dopłat bezpośrednich między „starymi” i „nowymi” krajami członkowskimi (kompromis 42).
Nawet zawarte w kompromisie 58 wezwanie Komisji „do zaproponowania mechanizmu, dzięki któremu państwa członkowskie nieprzestrzegające wartości określonych w artykule 2 Traktatu mogą podlegać konsekwencjom finansowym”, jest zapisane w taki sposób, że nie zagraża polskim interesom (w sprawie kompromisu 58 głosowałem przeciw).

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie przekazywania organizacjom charytatywnym niesprzedanej żywności nadającej się do spożycia

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Przyjęta
Hugues BAYET Neena GILL Kathleen VAN BREMPT David CASA Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Marc TARABELLA Younous OMARJEE Victor NEGRESCU Patrick LE HYARIC José BOVÉ Mariya GABRIEL Karima DELLI Eva JOLY Sylvie GUILLAUME Virginie ROZIÈRE Biljana BORZAN Pascal DURAND Petr JEŽEK Angélique DELAHAYE Guillaume BALAS Marco VALLI Claudia ȚAPARDEL Fabio Massimo CASTALDO Simona BONAFÈ Stanisław OŻÓG Maria ARENA Anneliese DODDS Ernest URTASUN José BLANCO LÓPEZ Nikos ANDROULAKIS
Data otwarcia : 14-10-2015
Termin : 14-01-2016
Przyjęto : 14-01-2016
Lista sygnatariuszy : P8_PV(2016)01-18(ANN-1)
Liczba sygnatariuszy : 388 - 15-01-2016

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie uznania ludobójstwa chrześcijan na świecie i ustanowienia europejskiego dnia walki z prześladowaniem i dyskryminowaniem chrześcijan na świecie

27-04-2015 P8_DCL(2015)0014 Wygasła
Mara BIZZOTTO Sylvie GODDYN Mario BORGHEZIO Anna ZÁBORSKÁ Matteo SALVINI Louis ALIOT Daciana Octavia SÂRBU Aldo PATRICIELLO Georg MAYER Zigmantas BALČYTIS Milan ZVER Norbert ERDŐS Marie-Christine ARNAUTU Mireille D'ORNANO Aymeric CHAUPRADE Mylène TROSZCZYNSKI Nicolas BAY Joëlle MÉLIN Sophie MONTEL Jean-François JALKH Dominique BILDE Remo SERNAGIOTTO Enrico GASBARRA Nicola CAPUTO Ignazio CORRAO Gianluca BUONANNO Karol KARSKI Stanisław OŻÓG Gerolf ANNEMANS Hans JANSEN
Data otwarcia : 27-04-2015
Termin : 27-07-2015
Liczba sygnatariuszy : 112 - 28-07-2015

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.