Fredrick
FEDERLEY

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca - Ósma kadencja Parlamentu Fredrick FEDERLEY

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE

19-02-2019 ITRE_AD(2019)632025 PE632.025v02-00 ITRE
Sven SCHULZE

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1293/2013

16-10-2018 AGRI_AD(2018)623976 PE623.976v02-00 AGRI
Czesław Adam SIEKIERSKI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostosowania obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska w drodze zmiany dyrektyw 86/278/EWG, 2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i 2010/63/UE, rozporządzeń (WE) nr 166/2006 i (UE) nr 995/2010 oraz rozporządzeń Rady (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005

02-10-2018 AGRI_AD(2018)623917 PE623.917v02-00 AGRI
Nicola CAPUTO

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009

02-06-2017 ENVI_AD(2017)597640 PE597.640v02-00 ENVI
Elisabetta GARDINI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu

01-06-2017 ITRE_AD(2017)592164 PE592.164v03-00 ITRE
Marisa MATIAS

OPINIA w sprawie warunków pracy i niepewnego zatrudnienia

28-02-2017 AGRI_AD(2017)592286 PE592.286v02-00 AGRI
Viorica DĂNCILĂ

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

20-10-2016 ITRE_AD(2016)582211 PE582.211v02-00 ITRE
João FERREIRA

OPINIA w sprawie działań na rzecz zawarcia w Paryżu nowego międzynarodowego porozumienia w dziedzinie klimatu

10-09-2015 ITRE_AD(2015)557327 PE557.327v04-00 ITRE
Seán KELLY

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków

23-07-2015 AGRI_AD(2015)552060 PE552.060v02-00 AGRI
Stanislav POLČÁK

OPINIA w sprawie oszczędnego gospodarowania zasobami: ku gospodarce o obiegu zamkniętym

30-05-2015 ITRE_AD(2015)549322 PE549.322v02-00 ITRE
Benedek JÁVOR

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE

07-05-2015 ITRE_AD(2015)541321 PE541.321v03-00 ITRE
Adam GIEREK

OPINIA w sprawie nowej strategii leśnej UE na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego

26-02-2015 ITRE_AD(2015)544346 PE544.346v02-00 ITRE
Marek Józef GRÓBARCZYK