Fredrick
FEDERLEY

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania - Ósma kadencja Parlamentu Fredrick FEDERLEY

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) SV

18-04-2019

Det är viktigt att ha rimliga regler när arbetare i ett land under arbetslösheten väljer att söka jobb i ett annat land. Det ska så klart vara tillåtet att som ny på arbetsmarknaden i ett land få tillgång till socialförsäkringssystem, men det måste finnas en rimlig tid innan man får tillgång till hela systemet – detta för att motverka fusk och orimlig belastning på välfärdssystemen.

Lepsze egzekwowanie i unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) SV

17-04-2019

För att EU ska hålla samman är det viktig att konsumenter kan känna förtroende för att produkter håller samma kvalitet i alla delar av unionen. Därför är det bra att reglerna för produktkvalitet förstärks, och jag har således röstat för betänkandet.

Dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) SV

17-04-2019

Patentskydd för läkemedel är otroligt viktigt för att garantera fortsatt innovation, vilket blir särskilt viktigt för de forskande företag som söker forska fram ny antibiotika. Givetvis finns det fler läkemedel som behöver skydd och förutsägbarhet, eftersom detta är helt avgörande om vi ska kunna konkurrera globalt med läkemedelsinnovation.
Förslaget innebar en uppluckring av det immateriella skyddet för just läkemedel, vilket skulle skada svensk och europeisk forskning. Det är de forskande läkemedelsföretagen som drabbas hårdast i en redan benhård internationell konkurrens. Det finns här en risk för att Sverige liksom hela Europa förlorar på en försvagad immaterialrätt. Jag valde därför att rösta nej till utkomsten, som inte gav tillräckligt med skydd till de innovativa läkemedelsföretagen.

Zapobieganie rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) SV

17-04-2019

Jag valde att rösta för denna trepartsutkomst, eftersom jag ser att EU behöver skärpa upp sin lagstiftning för terrorbaserat innehåll online och framförallt göra arbetet med att plocka bort terrorbaserat innehåll mer effektivt.
Jag valde därför också att rösta för den s.k. entimmes-regeln som innebär att en plattform inom en timma efter det att den nationella myndigheten meddelat att terrorbaserat innehåll ska plockas bort måste se till att så sker. Jag röstade på detta sätt eftersom tidsaspekten är det viktigaste när det kommer till att hindra att terrorbaserat innehåll sprids.

Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) SV

16-04-2019

Det är viktigt med rimliga arbetsvillkor i alla EU-länder, men det är en fråga som måste lösas nationellt. Betänkandet innehåller skrivningar som skulle kunna bli problematiska på den svenska arbetsmarknaden, och jag har därför röstat nej till betänkandet.

Europejski Urząd ds. Pracy (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) SV

16-04-2019

Arbetsmarknadsfrågor ska inte hanteras på europeisk nivå, utan det är en fråga för varje medlemsstat att hantera. En ny arbetsmarknadsmyndighet behövs därför inte på EU-nivå. Det är en onödig ytterligare myndighet och kostnad som inte tillför något värde.

Dochodzenia prowadzone przez OLAF i współpraca z Prokuraturą Europejską (A8-0179/2019 - Ingeborg Gräßle) SV

16-04-2019

Centerpartiet står inte bakom förslaget om att inrätta en europeisk åklagare. Vi anser att åklagarväsendet måste vara en nationell angelägenhet. Jag valde därför att rösta emot betänkandet.

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) SV

04-04-2019

Tidigare regelverk för gränsöverskridande vägtransporter har fungerat dåligt och har missbrukats av åkerier från flera länder. Arbetsvillkor och konkurrensförhållanden har i flera fall varit mycket dåliga vilket skapar en dålig situation inom detta område av den inre marknaden. Det nya regelverket har en rimlig balans mellan säkrande arbetsvillkor och säkrade möjligheter till konkurrens, vilket är minst lika viktigt, samt ger minskade klimatutsläpp genom att transporter kan ske mer effektivt.

Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) SV

04-04-2019

Tidigare regelverk för gränsöverskridande vägtransporter har fungerat dåligt och har missbrukats av åkerier från flera länder. Arbetsvillkor och konkurrensförhållanden har i flera fall varit mycket dåliga vilket skapar en dålig situation inom detta område av den inre marknaden. Det nya regelverket har en rimlig balans mellan säkrande arbetsvillkor och säkrade möjligheter till konkurrens, vilket är minst lika viktigt, samt ger minskade klimatutsläpp genom att transporter kan ske mer effektivt.

Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) SV

04-04-2019

Tidigare regelverk för gränsöverskridande vägtransporter har fungerat dåligt och har missbrukats av åkerier från flera länder. Arbetsvillkor och konkurrensförhållanden har i flera fall varit mycket dåliga vilket skapar en dålig situation inom detta område av den inre marknaden. Det nya regelverket har en rimlig balans mellan säkrande arbetsvillkor och säkrade möjligheter till konkurrens, vilket är minst lika viktigt, samt ger minskade klimatutsläpp genom att transporter kan ske mer effektivt.

Wspólne zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) SV

04-04-2019

EU måste av både klimat- och säkerhetsskäl bli mindre beroende av import av fossil energi från tredjeländer. Detta direktiv avser att stärka reglerna för utbyggnad av gasledningar från EU till tredjeländer och säkerställa att dessa också måste följa de miljökrav och andra krav som ställs på gasledningar inom EU. Bland annat är detta en pusselbit i att göra det svårare att bygga ut Nord Stream II. Jag hade hoppats att vi skulle kunna få till än striktare regler som med större säkerhet skulle kunna stoppa projektet, men detta var så långt vi kunde komma i detta skede. Och jag hoppas det bidrar till att försvåra för projektet.

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (A8-0270/2018 - David Casa) SV

04-04-2019

Jag ser att det finns ett stort behov i flera medlemsländer om att lagstifta om bättre regler för föräldraledighet för att säkerställa jämställdhet på arbetsmarknaden. Jag tror däremot inte att regler på EU-nivå är rätt väg att gå, eftersom välfärds- och arbetsmarknadspolitik är en nationell kompetens. Detta är den del av den sociala pelaren som öppnar för reglering av arbetsmarknaden och frågor som ligger nära människors vardag. Väljer EU att reglera dessa områden så riskerar den svenska modellen att undermineras, och splittring kommer att uppstå i EU-politiken. Ska vi få acceptans i frågorna om jämställdhet och socialpolitik behövs nationella regler som accepteras av medborgarna, snarare än pekpinnar från Bryssel.

Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) SV

28-03-2019

Detta är en viktig lagstiftning för att vi ska kunna mobilisera privata medel till än mer av hållbara investeringar. Det kommer att krävas riktigt stora mängder privata investeringar för att vi ska kunna lyckas med omställningen av vår ekonomi. Därför måste vi kunna ge långsiktiga och stabila förutsättningar för investerarna. Detta var något som många i parlamentet ville underminera genom att introducera förslag som skulle sätta nya standarder och konstant skiftande standarder, inte minst var investeringar i svenskt hållbart skogsbruk hotat. Till sist fick vi till en bred stabil majoritet för en rimlig väg framåt som gjorde att jag kunde rösta för parlamentets ståndpunkt.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) SV

27-03-2019

Regional- och strukturfonderna är viktiga fonder för att vi ska kunna utveckla alla delar av Sverige och EU. För mig är det viktigt att dessa pengar går till investeringar för en hållbar utveckling, såsom mer gröna transporter och förnybar energi. Jag tycker också att det är viktigt att dessa pengar såsom alla andra offentliga finanser sköts på ett ansvarsfullt sätt. Tyvärr ville en majoritet av parlamentet både använda pengarna till för mycket icke hållbara investeringar och göra för många undantag från stabila och hållbara offentliga finanser, såsom avsteg från stabilitetspakten, varför jag inte kunde rösta för parlamentets ståndpunkt.

Produkty nawozowe z oznakowaniem CE (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) SV

27-03-2019

Jag har lagt mycket tid på förhandlingarna om den nya gödningsmedelsförordningen och är glad att vi i den för första gången på EU-nivå kan sätta ett gränsvärde för kadmium. Denna tungmetall ackumuleras i kroppen och är cancerframkallande. Att vi nu säkrat gränsvärden för detta på EU-nivå är ett första viktigt steg för minska exponeringen för kadmium från odlade livsmedel. Jag är också glad att vi kunnat säkra de ännu lägre gränsvärden som vi har i Sverige.

Zniesienie sezonowych zmian czasu (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) SV

26-03-2019

Det finns inga studier som kan visa på de fördelar som tidsomställningen två gånger om året skulle medföra, snarare ser vi att risken för bland annat trafikolyckor kan öka med upp till 30 % vid tidsomställningarna. Vi ser också att det finns ett växande folkligt stöd för att avbryta tidsomställningen. Jag röstade därför för parlamentets ståndpunkt, som vill se ett slut för tidsomställningen.

Etykietowanie opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (A8-0086/2019 - Michał Boni) SV

26-03-2019

Det är viktigt att vi som konsumenter får bra information kring prestanda, kvalitet och hållbarhet på de produkter vi köper. Detta gäller också däck. Jag ser att det finns behov av att utöka märkningen av däcks prestanda och att denna information presenteras på ett enhetligt sätt så att konsumenter lätt kan jämföra. Det var på detta sätt som jag röstade under omröstningen.

Przepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) SV

26-03-2019

Under hanteringen av detta ärende har samarbete över nationsgränserna där gränserna går i vatten eller hav varit uppe för diskussion och kommissionens förslag gav inte tillräckligt utrymme för detta. Jag är glad att vi har kunnat säkra att dessa samarbeten som finns mellan svenska regioner och regioner på andra sidan Östersjön kan fortsätta.

Stan debaty nad przyszłością Europy (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) SV

13-02-2019

Betänkandet syftar till att sammanfatta de debatter i plenum om EU:s framtid som premiärministrar från EU-länder medverkat i de senaste åren. Jag välkomnar debatten, EU behöver utvecklas för att möta nya globala och lokala utmaningar. Under debatterna har många olika perspektiv och många olika tänkbara lösningar och utvecklingsvägar lyfts fram. Betänkandet innehåller tyvärr alltför många långtgående och radikala förändringar i syfte att göra EU till ett statsbygge. Jag stöder inte dessa skrivningar och jag anser inte heller att de återspeglar innehållet i debatterna på ett korrekt sätt. Därför har jag valt att rösta emot betänkandet i dess helhet.

Wspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych (A8-0428/2018 - Paul Tang) SV

13-12-2018

Förslagen avser att införa en ny princip för beskattning av stora digitala företag inom EU. Det handlar om ett tillfälligt förslag och en mer permanent lösning i det fall det inte går att nå en internationell överenskommelse. Av följande orsaker har jag röstat emot förslaget: 1. Det är orimligt med tillfälliga interimslösningar på lagstiftning som ska gälla tills OECD/G20 har riktlinjer. En digitalskatt skulle inte befinna sig i ett ”vakuum” utan påverka och påverkas av alla annan skattelagstiftning. 2. Principiellt negativt att välja just skatt på omsättning som variabel. 3. Uppenbara risker med potentiell dubbelbeskattning. 4. Förslaget om digitalskatt som det är utformat skulle innebära en ny princip för beskattning, d.v.s. där användarna finns och inte produktionen.