Jytte
GUTELAND

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca - Ósma kadencja Parlamentu Jytte GUTELAND

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostosowania obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska w drodze zmiany dyrektyw 86/278/EWG, 2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i 2010/63/UE, rozporządzeń (WE) nr 166/2006 i (UE) nr 995/2010 oraz rozporządzeń Rady (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005

27-09-2018 JURI_AD(2018)626921 PE626.921v02-00 JURI
Heidi HAUTALA

OPINIA w sprawie pluralizmu mediów i wolności mediów w Unii Europejskiej

01-03-2018 JURI_AD(2018)615361 PE615.361v02-00 JURI
Heidi HAUTALA

Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 230/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Instrument na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju (COM(2016)447 - 2016/0207(COD))

22-08-2017 JURI_AL(2017)592377 PE592.377v04-00 JURI
Jean-Marie CAVADA

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

31-05-2017 JURI_AD(2017)601097 PE601.097v02-00 JURI
Jiří MAŠTÁLKA

OPINIA W kierunku europejskiej unii energetycznej

18-09-2015 ENVI_AD(2015)557259 PE557.259v02-00 ENVI
Ivo BELET