Jytte
GUTELAND

Opinia(-e) jako sprawozdawca - Ósma kadencja Parlamentu Jytte GUTELAND

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej

20-09-2017 ENVI_AD(2017)604565 PE604.565v05-00 ENVI
Jytte GUTELAND

Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))

20-06-2017 JURI_AL(2017)606153 PE606.153v01-00 JURI
Jytte GUTELAND

Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy w sprawie delegowania pracowników (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))

15-06-2017 JURI_AL(2017)604710 PE604.710v02-00 JURI
Jytte GUTELAND

Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

15-06-2017 JURI_AL(2017)606035 PE606.035v01-00 JURI
Jytte GUTELAND

Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia systemu wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu oraz odmowy wjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej, określającego warunki dostępu do SWW na potrzeby ochrony porządku publicznego i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 767/2008 oraz rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

14-06-2017 JURI_AL(2017)603073 PE603.073v01-00 JURI
Jytte GUTELAND

Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

14-06-2017 JURI_AL(2017)606047 PE606.047v02-00 JURI
Jytte GUTELAND

Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010 (2016/0030(COD))

13-06-2017 JURI_AL(2017)606115 PE606.115v01-00 JURI
Jytte GUTELAND

Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 2012/2002, rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013, (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1308/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014, (UE) nr 283/2014, (UE) nr 652/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 541/2014/UE (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

22-05-2017 JURI_AL(2017)604641 PE604.641v02-00 JURI
Jytte GUTELAND

Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia uchylającego dyrektywę Rady 76/621/EWG w sprawie ustalenia najwyższego poziomu kwasu erukowego w olejach i tłuszczach oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego (COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))

15-09-2015 JURI_AL(2015)567660 PE567.660v01-00 JURI
Jytte GUTELAND

Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej oraz uchylającego dyrektywę Rady 90/167/EWG (COM(2014) 556 – C8-0143/2014 – 2014/0255(COD))

03-09-2015 JURI_AL(2015)564927 PE564.927v02-00 JURI
Jytte GUTELAND

Opinia na temat podstawy prawnej wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej (COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD))

14-07-2015 JURI_AL(2015)564983 PE564.983v01-00 JURI
Jytte GUTELAND

OPINIA w sprawie 30. i 31. sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa UE (2012–2013)

18-06-2015 ENVI_AD(2015)554844 PE554.844v02-00 ENVI
Jytte GUTELAND