Jytte
GUTELAND

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca - Ósma kadencja Parlamentu Jytte GUTELAND

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

SPRAWOZDANIE w sprawie stosowania dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (tzw. ELD)

11-10-2017 A8-0297/2017 PE599.856v02-00 JURI
Laura FERRARA