Francisco de Paula GAMBUS MILLET
Francisco de Paula GAMBUS MILLET
Hiszpania

Data urodzenia : , Barcelona

Data śmierci :

Ósma kadencja Parlamentu Francisco de Paula GAMBUS MILLET

Grupy polityczne

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe

 • 01-07-2014 / 10-05-2016 : Unió Democràtica de Catalunya (Hiszpania)
 • 11-05-2016 / 01-07-2019 : - (Hiszpania)

Deputowani

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza

Zastępstwo

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Komisja śledcza ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 09-03-2017 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014

22-11-2018 ENVI_AD(2018)627712 PE627.712v02-00 ENVI
Francisco de Paula GAMBUS MILLET

OPINIA W kierunku zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego sektora akwakultury: obecna sytuacja i wyzwania na przyszłość

21-03-2018 ENVI_AD(2018)615313 PE615.313v02-00 ENVI
Francisco de Paula GAMBUS MILLET

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uczestnictwa Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podejmowanym wspólnie przez kilka państw członkowskich

10-03-2017 ENVI_AD(2017)597388 PE597.388v02-00 ENVI
Francisco de Paula GAMBUS MILLET

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie jazdy autonomicznej w transporcie europejskim

21-11-2018 ITRE_AD(2018)623925 PE623.925v03-00 ITRE
Hans-Olaf HENKEL

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków, uchylającej dyrektywę 2000/59/WE i zmieniającej dyrektywę 2009/16/WE oraz dyrektywę 2010/65/UE

18-09-2018 ENVI_AD(2018)622225 PE622.225v02-00 ENVI
Bas EICKHOUT

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wieloletniego planu odbudowy populacji włócznika śródziemnomorskiego oraz zmiany rozporządzeń (WE) nr 1967/2006 i (UE) 2017/2107

23-07-2018 ENVI_AD(2018)625402 PE625.402v02-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

Projekt(-y) rezolucji

Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Projekt budżetu korygującego nr 6/2018: Zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania (zasoby własne) (A8-0399/2018 - Siegfried Mureşan) ES

12-12-2018

He votado a favor de la reducción de los créditos de compromiso y de pago y de actualizar tanto los gastos como los ingresos del presupuesto. Por un lado, con respecto a los gastos, a favor de la reducción en 48,7 millones de euros y 4,7 millones de euros, respectivamente, para beneficiar la «competitividad para el crecimiento y el empleo» y para el «crecimiento sostenible». Por lo que se refiere a los ingresos, es necesario revisar las previsiones relativas a los recursos propios tradicionales (es decir, derechos de aduana y cotizaciones en el sector del azúcar).

Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa (A8-0455/2018 - Daniele Viotti) ES

12-12-2018

He votado a favor del informe considerando que el Instrumento de Flexibilidad está destinado a permitir la financiación, en un determinado ejercicio presupuestario, de gastos claramente determinados que no puedan financiarse dentro de los límites máximos disponibles para una o más de las demás rúbricas. La movilización de este Instrumento, previsto en el artículo 11 del Reglamento sobre el MFP, demuestra una vez más la imperativa necesidad de que el presupuesto de la Unión sea más flexible.

Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2019 r. (A8-0453/2018 - Lefteris Christoforou) ES

12-12-2018

He votado a favor del informe considerando que tiene por objeto depositar, en el presupuesto general de la Unión para 2019, 50 millones de euros en créditos de compromiso y pago para el pago puntual y eficaz de anticipos en caso de catástrofe, permitiendo así a la Unión responder a situaciones de emergencia causadas por catástrofes naturales graves y expresar su solidaridad a las regiones afectadas en Europa o en países que estén negociando su adhesión.

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie ustanowienia Europejskiego Dnia Owoców

12-12-2016 P8_DCL(2016)0130 Wygasła
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO Pilar AYUSO Esther HERRANZ GARCÍA Czesław Adam SIEKIERSKI Florent MARCELLESI Pilar del CASTILLO VERA Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Carlos ITURGAIZ Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Francisco José MILLÁN MON Santiago FISAS AYXELÀ Verónica LOPE FONTAGNÉ Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Rosa ESTARÀS FERRAGUT Paolo DE CASTRO Gabriel MATO Nuno MELO Marijana PETIR Francisco de Paula GAMBUS MILLET Esteban GONZÁLEZ PONS Jasenko SELIMOVIC
Data otwarcia : 12-12-2016
Termin : 12-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 133 - 13-03-2017

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie przewlekłego bólu nienowotworowego występującego u osób powyżej 65. roku życia

12-09-2016 P8_DCL(2016)0065 Wygasła
Giovanni LA VIA Françoise GROSSETÊTE Gianni PITTELLA Mercedes BRESSO Alessandra MUSSOLINI Cristian-Silviu BUŞOI Elisabetta GARDINI Pavel POC Santiago FISAS AYXELÀ Remo SERNAGIOTTO Ian DUNCAN Francisco de Paula GAMBUS MILLET
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 136 - 13-12-2016

OŚWIADCZENIE PISEMNE o prawach osób chorych na raka

07-09-2015 P8_DCL(2015)0030 Wygasła
Elisabetta GARDINI Françoise GROSSETÊTE Kateřina KONEČNÁ Miroslav MIKOLÁŠIK Daciana Octavia SÂRBU Cristian-Silviu BUŞOI Elisabeth MORIN-CHARTIER Philippe DE BACKER Marlene MIZZI Roberta METSOLA Eleonora EVI Luigi MORGANO David BORRELLI Simona BONAFÈ Piernicola PEDICINI Francisco de Paula GAMBUS MILLET Kostas CHRYSOGONOS José Inácio FARIA
Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 257 - 08-12-2015

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.