Daniel BUDA Daniel BUDA
Daniel BUDA

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Rumunia - Partidul Naţional Liberal (Rumunia)

Data urodzenia : , Com. Românași

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca Daniel BUDA

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie zwalczania barier pozataryfowych i pozapodatkowych na jednolitym rynku

08-07-2021 AGRI_AD(2021)691105 PE691.105v02-00 AGRI
Hilde VAUTMANS

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2030 r.

03-06-2021 AGRI_AD(2021)663278 PE663.278v03-00 AGRI
Pär HOLMGREN

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

10-07-2020 REGI_AD(2020)652420 PE652.420v02-00 REGI
Caroline ROOSE

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję

17-06-2020 AGRI_AD(2020)647138 PE647.138v02-00 AGRI
Bronis ROPĖ

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

16-06-2020 AGRI_AD(2020)648613 PE648.613v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

OPINIA w sprawie polityki konkurencji – sprawozdanie roczne za 2019 r.

28-01-2020 AGRI_AD(2020)643188 PE643.188v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg