Daniel BUDA Daniel BUDA
Daniel BUDA

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Rumunia - Partidul Naţional Liberal (Rumunia)

Data urodzenia : , Com. Românași

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania Daniel BUDA

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Europejska Agencja Leków (A9-0216/2021 - Nicolás González Casares) RO

08-07-2021

Obiectivul prezentului regulament este acela de a transpune în practică lecțiile învățate până în prezent, printre care se numără cea referitoare la necesitatea ca Uniunea să instituie un cadru instituțional adecvat pentru a face față situațiilor de urgență, cum este cea pe care o trăim, fără a recurge la improvizații, stabilind un mandat clar și permițând instituțiilor Uniunii să își asume un rol mai activ, care să fie totodată justificat din punct de vedere juridic.
Acest regulament are drept principale elemente de sprijin primele componente propuse în cadrul Uniunii Europene a Sănătății: mecanismul de combatere a amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate, care reglementează acțiunea la nivelul Uniunii în domeniile pregătirii, supravegherii, evaluării riscurilor, alertei timpurii și reacției, precum și mandatul consolidat al Agenției Europene pentru Medicamente, dar și al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, ca piloni esențiali ai acestuia, consolidându-se coordonarea și sinergiile dintre aceste două organisme.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece prin această propunere și prin modificările introduse se urmărește ca agenția să acționeze cu mai multă rapiditate și siguranță în situații de urgență, desfășurându-și activitatea într-un mod mai coordonat cu statele membre, dar și cu industria.

Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2030 r. (A9-0203/2021 - Grace O'Sullivan) RO

08-07-2021

Programul general de acțiune pentru mediu al Uniunii până în 2030 (PAM 8) este un instrument strategic ambițios la nivel înalt orientează politica de mediu a UE până în 2030, cuprinzând acțiunile și țintele Pactului verde european și ale ODD și monitorizând totodată riguros progresele înregistrate în realizarea lor. Pentru a nu anticipa rezultatul negocierilor pentru numeroasele strategii și inițiative anunțate în Pactul verde european, este logic ca obiectivele tematice prioritare ale PAM 8 să aibă un caracter general mai amplu, cuprinzând și obiectivele Pactului verde european, astfel cum sunt convenite.
PAM 8 vizează accelerarea tranziției verzi într-un mod echitabil și favorabil incluziunii, obiectivul pe termen lung pentru 2050 „O viață bună, în limitele planetei” fiind deja stabilit în PAM 7. Cele șase obiective tematice prioritare ale PAM 8 vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, adaptarea la schimbările climatice, un model de creștere care redă planetei mai mult decât consumă, un obiectiv ambițios de reducere la zero a poluării, protejarea și refacerea biodiversității și reducerea principalelor presiuni asupra mediului și a climei legate de producție și consum.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece al 8-lea program de acțiune pentru mediu va contribui la accelerarea tranziției verzi într-un mod echitabil.

Nowa europejska przestrzeń badawcza na rzecz badań naukowych i innowacji (B9-0370/2021) RO

08-07-2021

Pandemia de COVID-19 a demonstrat nu numai importanța cooperării în Cercetarii și Inovarii (C&I), ci și importanța practicilor și a infrastructurilor din domeniul științei deschise pentru a oferi rapid soluții la cele mai solicitante nevoi societale. Astfel Spațiul european de cercetare (SEC) joacă un rol esențial în promovarea științei deschise și în partajarea rezultatelor cercetării, a datelor și a infrastructurii,
Finalizarea SEC prin realizarea liberei circulații a cercetătorilor și a liberei circulații a cunoștințelor științifice și a tehnologiei trebuie să fie o prioritate-cheie pentru Uniunea Europeană.
Trebuie recunoscut rolul esențial al universităților și al instituțiilor universitare în crearea unor ecosisteme dinamice de C&I, dar și rolul central al studenților ca următoarea generație de inovatori în aceste ecosisteme.
Planurile de redresare și NextGenerationEU reprezintă o oportunitate de a consolida triunghiul cunoașterii și de a consolida competențele, educația și cercetarea.
Am votat în favoarea acestei rezoluții deoarece criza provocată de pandemia de COVID-19 a afectat în mod negativ numeroși tineri cercetători care s-au confruntat cu deteriorarea condițiilor de muncă și cu un acces redus la laboratoare și la alte facilități esențiale și, prin urmare, au mai puține oportunități de a-și finaliza proiectele și de a obține calificările necesare pentru avansarea în carieră.

Przegląd makroekonomicznych ram legislacyjnych (A9-0212/2021 - Margarida Marques) RO

08-07-2021

Comisia Europeană a prezentat o comunicare privind revizuirea guvernanței economice, lansând un proces amplu de consultare publică. Acest raport contribuie la această dezbatere.
Pandemia a venit la pachet cu o criză multidimensională, producând un șoc sanitar, economic și social fără precedent, care a necesitat măsuri extraordinare. Mai înainte, CE a propus activarea clauzei derogatorii generale din PSC, decizie care s-a dovedit inspirată pentru a atenua impactul crizei asupra structurii economice și sociale a Europei. Răspunsul UE la criză a consolidat UEM și, până în prezent, a reușit să creeze un climat de încredere, ținând totodată în frâu volatilitatea piețelor financiare. Emiterea de obligațiuni ale UE a fost elogiată ca un semn clar al angajamentului față de o redresare comună de succes.
Criza provocată de pandemie a declanșat efecte asimetrice semnificative. În pofida campaniilor de vaccinare, planează încă multă incertitudine legat de cât va mai dura pandemia și când se vor cicatriza rănile produse de ea.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece acesta și-a propus să fie o bază utilă de discuții și reflecții, cu scopul de a ajunge la un consens în PE și de a veni în fața cetățenilor cu un efort onest de a face față compromisurilor cu care ne vom confrunta în anii următori.

Ustanowienie antarktycznych chronionych stref morskich i ochrona różnorodności biologicznej Oceanu Południowego (B9-0369/2021) RO

08-07-2021

Oceanul este esențial pentru atenuarea schimbărilor climatice și a absorbit peste 90 % din căldura captată de emisiile noastre de dioxid de carbo. El este cel mai mare absorbant activ de carbon din lume, care a sechestrat peste 30 % din dioxidul de carbon provenit din aceste emisii.
Antarctica și Oceanul Antarctic găzduiesc un ecosistem de floră și faună sălbatică extrem de bogat, dar anumite specii se află pe lista roșie a speciilor amenințate a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, cu statut de specie pe cale de dispariție sau vulnerabilă. Antarctica și Oceanul Antarctic conțin ecosisteme și o biodiversitate cu valoare excepțională și importante din punct de vedere științific.
Între 1989 și 2018, Antarctica s-a încălzit cu 1,8 °C, de trei ori mai mult decât media la nivel mondial. Se preconizează că calotele glaciare din Groenlanda și din Antarctica se vor topi într-un ritm din ce în ce mai mare de-a lungul secolului al XXI-lea și ulterior.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că zonele marine protejate reprezintă un instrument important pentru protejarea ecosistemelor oceanice, deoarece ele pot spori diversitatea și abundența speciilor, mărind totodată reziliența oceanelor la impactul mediului, inclusiv al schimbărilor climatice

Środki niezbędne do wykonania Protokołu w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali (A9-0229/2021 - Johan Van Overtveldt) RO

07-07-2021

Programul de cercetare al Fondului de Cercetare pentru Cărbune și Oțel (RFCS) este un program de finanțare UE, având ca obiect finanțarea proiectelor de cercetare în sectoarele cărbunelui și oțelului. RFCS are propriile temeiuri juridice, care se află în afara cadrului financiar multianual.
Propunerea Comisiei sugerează modificări de natură a permite vânzarea unei părți din activele CECO în lichidare în perioada 2021-2027, în scopul de a pune la dispoziția RFCS o alocare anuală în valoare de 111 milioane EUR pe an.
Această alocare anuală va susține în continuare cercetarea în colaborare în sectoarele cărbunelui și oțelului în cadrul programului de cercetare al RFCS, sprijinind, de asemenea, tehnologii inovatoare de producere a oțelului cu emisii de carbon aproape de zero până în 2030 și proiecte de cercetare în sectorul carbonifer vizând gestionarea tranziției juste a minelor de cărbune exploatate anterior sau a celor în curs de închidere și a infrastructurii aferente, în acord cu Mecanismul pentru o tranziție justă.
M-am exprimat în favoarea acestei propuneri în vederea finanțării cercetării și tehnologiilor inovatoare în sectoarele menționate, instrumente cheie pentru atingerea angajamentelor de tranziție verde de la nivel european.

Zarządzanie aktywami EWWiS w likwidacji i majątkiem Funduszu Badawczego Węgla i Stali (A9-0228/2021 - Johan Van Overtveldt) RO

07-07-2021

Comisia gestionează activele CECO în lichidare „astfel încât să se asigure disponibilitatea fondurilor așa cum și când este nevoie, generând cea mai mare rentabilitate posibilă în același timp și asigurând un grad de securitate și stabilitate înalt pe termen lung”.
Comisia Europeană utilizează veniturile obținute din investițiile CECO în lichidare pentru a sprijini proiecte de cercetare în sectoarele oțelului și cărbunelui. Cu toate acestea, în ultimii ani, capacitatea portofoliului de a genera venituri suficiente pentru a finanța un program de cercetare semnificativ a fost supusă unor presiuni ca urmare a tendinței fundamentale de scădere a randamentelor pe piețele financiare.
M-am exprimat în favoarea acestei propuneri dat fiind faptul că urmărește să mărească reziliența portofoliului CECO în fața acestor provocări, prin extinderea domeniului de aplicare a investițiilor în alte clase de active și prin utilizarea altor tehnici de investiții pentru a proteja portofoliul de dependența exclusivă de titluri cu venit fix.

Dialog obywatelski i uczestnictwo obywateli w procesie decyzyjnym UE (A9-0213/2021 - Helmut Scholz) RO

07-07-2021

În prezent, inițiativa cetățenească europeană (ICE), plângerile adresate Ombudsmanului European și petițiile adresate Parlamentului European sunt singurele instrumente care pornesc de la bază spre vârf prin care cetățenii își pot spune cuvântul cu privire la politicile și instituțiile UE. Prin urmare, printr-un dialog continuu cu cetățenii, ar trebui creat un nou for public, pentru a le crește influența asupra procesului de elaborare a politicilor UE.
Scopul participării cetățenilor este de a le crește sentimentul de apropriere față de o Uniune care le reflectă nevoile și vederile. Obiectivele specifice sunt următoarele: crearea unor instrumente participative care să ofere fiecăruia posibilitatea de a-și exprima ideile și preocupările și de a contribui în mod semnificativ la conturarea viitorului UE, oferirea unor oportunități de discuții și deliberări între cetățeni, dezvoltarea unor mecanisme participative permanente.
Organizarea unor dialoguri regulate cu cetățenii este extrem de utilă pentru stabilirea priorităților politice și legislative anuale, elaborarea unor propuneri concrete pentru anumite chestiuni, discutarea unor aspecte instituționale sau luarea deciziilor privind cheltuirea anumitor resurse publice, motiv pentru care m-am exprimat în favoarea raportului.

Współpraca między UE a NATO w kontekście stosunków transatlantyckich (A9-0192/2021 - Antonio López-Istúriz White) RO

07-07-2021

Parteneriatul UE-NATO și cooperarea transatlantică în ansamblu se bazează pe o istorie comună și pe sprijinirea comună a valorilor fundamentale ale democrației, libertății, respectării drepturilor omului, statului de drept și promovării păcii și cooperării internaționale și pe o ordine internațională bazată pe norme. NATO este mai mult decât o alianță militară și reprezintă un simbol al unor valori democratice comune.
Viitoarea cooperare UE-NATO ar trebui să se bazeze pe experiența și pe învățămintele desprinse atât din cunoștințele specializate unice ale UE în gestionarea civilă a crizelor și consolidarea capacităților. Atât UE, cât și NATO ar trebui să își întărească cooperarea și să o coordoneze mai efectiv în domeniul-cheie al rezilienței. M-am exprimat în favoarea acestui raport dată fiind importanța cooperării transatlantice cu privire la o serie de aspecte internaționale, cum ar fi schimbările climatice, răspunsul la pandemie, tehnologiile disruptive emergente, inteligența artificială, securitatea cibernetică, lupta împotriva terorismului, energia, securitatea și reziliența maritime.

Stary Kontynent się starzeje – możliwości i wyzwania po roku 2020 związane z polityką dotyczącą starzenia się społeczeństwa (A9-0194/2021 - Beata Szydło) RO

07-07-2021

Îmbătrânirea populației este una dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană în prezent. Creșterea speranței de viață, scăderea ratelor de fertilitate, creșterea urbanizării și scăderea populației în vârstă de muncă reprezintă doar cele mai importante schimbări care conduc la scăderea ponderii europenilor în populația lumii. Schimbările demografice exacerbează, de asemenea, diferențele dintre regiuni și, prin urmare, determină depopularea UE, în special în zonele rurale.
Pandemia de coronavirus a evidențiat și mai mult problemele care necesită o atenție deosebită și a subliniat necesitatea de a include o strategie specială pentru persoanele în vârstă în activitățile UE. Scopul este de a evidenția rolul persoanelor în vârstă în societățile din UE, de a le oferi o îngrijire adecvată, de a preveni singurătatea la o vârstă înaintată și de a beneficia de experiența și cunoștințele lor vaste. Schimbările demografice vor continua și, prin urmare, este necesar să se ia măsuri de adaptare a spațiului public pentru a răspunde nevoilor populației în curs de îmbătrânire. Raportul acordă o mare atenție solidarității între generații, cât și măsurilor de mobilizare a persoanelor în vârstă, motiv pentru care m-am exprimat în favoarea propunerii.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg