Domènec RUIZ DEVESA Domènec RUIZ DEVESA
Domènec RUIZ DEVESA

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Członek

Hiszpania - Partido Socialista Obrero Español (Hiszpania)

Data urodzenia : , ALICANTE

Opinia(-e) jako sprawozdawca Domènec RUIZ DEVESA

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej w latach 2017, 2018 i 2019

25-09-2020 PETI_AD(2020)644960 PE644.960v03-00 PETI
Domènec RUIZ DEVESA

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg