Asim ADEMOV Asim ADEMOV
Asim ADEMOV

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Bułgaria - Citizens for European Development of Bulgaria (Bułgaria)

Data urodzenia : , Dubnitsa

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania Asim ADEMOV

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach EFRROW w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (zmiana rozporządzenia (UE) nr 1305/2013) (C9-0128/2020 - Norbert Lins) BG

19-06-2020

Подкрепих изменението на Регламент (ЕС) № 1305/2013 за предоставяне на извънредна временна подкрепа за земеделските стопани в отговор на пандемията, причинена от COVID-19, като необходима допълнителна стъпка за ефективна и навременна помощ на европейските фермери с оглед запазване на дейността им през периода на кризата.
Извънредната подкрепа по линия на неизразходваните средства от програмите за развитие на селските райони (ПРСР), предоставя на държавите членки още един инструмент за финансова помощ на най-уязвимите и засегнати земеделски стопани и преработвателни МСП от хранително-вкусовия сектор. Прилагането на извънредната мярка в България се очаква да обхване голяма част от засегнатите над 33 000 малки и средни по размер стопанства в сектора на плодовете и зеленчуците, животновъдството и специфичното за България производство на маслодайна роза.
С одобрението на по-висок бюджет по извънредната мярка COVID-19 - до 2% от средствата по ПРСР, от Европейския парламент ясно заявихме, че европейските фермери се нуждаят от реална помощ тук и сега, за да преодолеят най-трудния период и да продължат земеделската си дейност с наличен оборотен капитал.

Umowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości (zalecenie) (A9-0038/2019 - Bernd Lange) BG

28-11-2019

. – Подкрепям доклада относно тарифната квота за висококачествено говеждо месо, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз.
По искане на американския отрасъл за производство на говеждо месо, който изрази загриженост във връзка с прилагането на TRQ, САЩ предприеха мерки за възобновяване на ответните мита върху списъка с продукти от Съюза в рамките на този спор. За да се избегне повторното налагане на увеличените мита върху определени продукти от Съюза, САЩ и Европейският съюз проведоха консултации във връзка с действието на преработения Меморандум за разбирателство, като САЩ поискаха в тяхна полза да бъде разпределен дял от тарифната квота.
Договореното решение води до постепенно разпределяне на 16 500 метрични тона в тарифните квоти и няма да има увеличение на общия обем на говеждо месо, което влиза в Съюза.

Kryzys w Organie Apelacyjnym WTO (B9-0181/2019) BG

28-11-2019

. – Подкрепих резолюцията относно кризата с апелативния орган на СТО. Европейският парламент винаги е бил непоколебим защитник на многостранната търговска система, в чийто център стои Световната търговска организация. Тя е изправена пред дълбока криза, като освен нейната функция за водене на преговори, така и механизмът за уреждане на спорове са застрашени. Ако не бъде намерено решение, Апелативният орган ще престане да функционира след 10 декември 2019 г., защото мандатите на двама от останалите трима членове ще изтекат и Апелативният орган вече няма да може да разглежда нови обжалвания, тъй като за това са необходими трима членове. Това ще има много сериозни последици за многостранната търговска система.
За съжаление текущите дискусии между членовете на СТО все още не са довели до положителни резултати и затова Комисията трябва да продължи разговорите, включително със Съединените щати, с цел да се осигури провеждането на процедурата по назначаване, като въпрос с приоритетно значение. Всички членове на СТО е нужно да участват конструктивно в тези дискусии, за да бъдат запълнени свободните места, като същевременно се гарантира, че СТО разполага с финансови и човешки ресурси в съответствие с потребностите си. Междупарламентарният диалог също е важен, за да се постигне положителен резултат.

Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa (A9-0039/2019 - Monika Hohlmeier) BG

27-11-2019

. – Подкрепих доклада на комисията по бюджети относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността.
Инструментът за гъвкавост е предназначен да осигурява финансирането на ясно определени разходи, които не могат да се финансират в рамките на наличните тавани за една или повече функции. Таванът на годишната сума, предоставена за Инструмента за гъвкавост, е в размер на 600 000 000 EUR. За справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността е необходимо да се мобилизират значителни по размер допълнителни суми с цел спешно финансиране на такива мерки. Необходимо е да се допълни финансирането, предвидено в общия бюджет на Съюза за 2020 финансова година в размер на 778 074 489 EUR.
За да се даде възможност за бързо усвояване на средствата, настоящото решение следва да се прилага от началото на 2020 финансова година.

Umowa UE-Ukraina zmieniająca preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą (A9-0024/2019 - Enikő Győri) BG

26-11-2019

. – Подкрепих проекта относно споразумение между ЕС и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.
Настоящото предложение има за цел да защити интересите на производителите от ЕС и да осигурява защити срещу потенциалния неограничен внос на птиче месо. Освен това се призовава за пълно, лоялно и правилно прилагане на цялата задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ), към която Украйна е поела ангажимент. Всички вносни селскостопански хранителни продукти трябва да отговарят на строгите стандарти на ЕС за безопасност на храните и високо качество. Стандартите на ЕС за безопасност на храните и здраве се прилагат за всички продукти, продавани и консумирани в ЕС, независимо дали те са произведени в рамките на Съюза или са внесени.

Zmiana zasad dotyczących podatku od wartości dodanej i podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii (A9-0034/2019 - Paul Tang) BG

26-11-2019

. – В Директивата за ДДС не е предвидено освобождаване на доставките на стоки или услуги за целите на сигурността и отбраната, но се предвижда освобождаване на доставките за въоръжените сили на държава, която е страна по Северноатлантическия договор, когато взема участие в общи отбранителни дейности извън територията си. В Директивата за акцизите е предвидено освобождаване от акциз на движенията на акцизни стоки, предназначени за въоръжените сили на всяка членка на Северноатлантическия договор (НАТО). Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО) е ключов инструмент за външна дейност и включва постепенното определяне на обща политика за отбрана на Съюза. Комисията и върховният представител представят през 2018 г. съвместно съобщение относно план за действие за военната мобилност, в който се признава необходимостта от третиране по еднакъв начин на отбранителните дейности с цел да се предотвратят забавяния и разходи във връзка с военната мобилност, което би било стимул за държавите членки да си сътрудничат.
Целта на предложението е да уеднакви, доколкото е осъществимо, третирането за целите на ДДС на отбранителните дейности в рамките на ЕС и НАТО.
Докладчикът подкрепя напълно предложението на Комисията и предлага да се измени определението за отбранителна дейност в рамката на Съюза.

Zdolność patentowa roślin i podstawowych procesów biologicznych (B9-0040/2019, B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019, B9-0047/2019) BG

19-09-2019

Подкрепих резолюцията на Европейския парламент, защото считам, че растителните сортове, получени чрез биологични по своята същност процеси, като кръстосване и селекция, не подлежат на патентоване.
Селекцията на сортове растения се прилага от земеделските стопани от най-древни времена и е важен фактор за запазване на генетичното разнообразие. Всяко ограничение на достъпа до биологичен растителен материал, чрез въвеждане на патенти, крие редица рискове - от загуба на биологично разнообразие до създаване на монополи върху сортовете от големите компании в областта на селекцията на растения, в ущърб на потребителския избор и пазарната конкуренция.
Ето защо гласувах в подкрепа на свободния достъп на земеделските стопани и селекционерите на растения до биологичен растителен материал като гаранция за продоволствената сигурност, развитието на конкурентоспособността и иновациите в сектора.
С днешното гласуване отправихме силен сигнал към Разширената колегия по жалбите на Европейското патентно ведомство да възстанови правната сигурност по отношение на забраната за патентоване на продукти, получени от биологични по своята същност процеси.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg