Andreas GLÜCK Andreas GLÜCK
Andreas GLÜCK

Grupa Renew Europe

Członek

Niemcy - Freie Demokratische Partei (Niemcy)

Data urodzenia : ,

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca Andreas GLÜCK

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie europejskiej strategii w zakresie wodoru

05-02-2021 ENVI_AD(2021)658815 PE658.815v04-00 ENVI
Hildegard BENTELE

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg