Christine ANDERSON Christine ANDERSON
Christine ANDERSON

Grupa Tożsamość i Demokracja

Członkini

Niemcy - Alternative für Deutschland (Niemcy)

Opinia(-e) jako sprawozdawca Christine ANDERSON

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykorzystywania technologii przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów do przetwarzania danych osobowych i innych danych do celów zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie

02-12-2020 FEMM_AD(2020)659041 PE659.041v03-00 FEMM
Christine ANDERSON

OPINIA w sprawie praw człowieka i demokracji na świecie w 2019 r. oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie – sprawozdanie roczne za 2019 r.

13-11-2020 FEMM_AD(2020)658726 PE658.726v03-00 FEMM
Christine ANDERSON

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK w sprawie starzenia się Starego Kontynentu – możliwości i wyzwania po roku 2020 związane z polityką dotyczącą starzenia się społeczeństwa

28-09-2020 FEMM_AD(2020)658702 PE658.702v01-00 FEMM
Christine ANDERSON

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg